Skanderborg

 
 

Sten- og jorddiger

Sten- og jorddiger

Sten – og jorddiger er beskyttede efter museumslovens § 29a. Det betyder, at der som udgangspunkt ikke må fjernes diger eller foretages ændringer i tilstanden af digerne.
De sten- og jorddiger, der er omfattet af beskyttelse, kan ses på Info på kort (nyt vindue).

Sagsbehandlingstid for ansøgninger der er fyldestgørende og som ikke kræver tilladelse efter planloven eller dispensation fra en fredningskendelse er normalt ca. 8 uger.

Formålet med bestemmelsen

Formålet med bestemmelsen, er at sikre de beskyttede diger, fordi de viser Danmarks administrative inddeling og landbrugets historie, om driften i marken, beskatnings- og ejerforhold.
Der passes også på digerne, fordi de er vigtige levesteder og spredningsveje for dyr og planter og bidrager til et afvekslende landskab.

Ansøgning

Du kan i særlige tilfælde få dispensation, hvis vi vurderer, at det ansøgte ikke er i strid med bestemmelsens formål.

Under behandlingen lægges der vægt på digets dimensioner, samt digets biologiske, landskabelige og kulturhistoriske betydning. Der kan dispenseres til et beskedent gennembrud af diger, hvis det er dyrkningsmæssigt begrundet og samtidig sikrer digets fortsatte beståen.

Hvis du vil søge dispensation skal du sende os en ansøgning, hvor du beskriver:

  • Det du ønsker, at foretage dig.
  • Begrundelse for det du ønsker at foretage af ændringer i diget.
  • Placering af diget markeret på et kort, og
  • På hvilken ejendom diget er placeret.

Ansøgningen sendes til:
Teknik og Miljø
Byg & Ejendom - Åben Land
Knudsvej 34
8680 Ry
E-mail: byggesag@skanderborg.dk 

Klage

Fra afgørelsen er meddelt og eventuelt annonceret er der en klagefrist på fire uger.
Klagen behandles af Natur- og Miljøklagenævnet.

Din dispensation må først udnyttes når klagefristen er udløbet og dispensationen ikke er påklaget.  

 
 
 
Feedback
Hjælp os med at blive bedre

Du kan hjælpe os ved at fortælle, hvad du synes om denne side.