Skanderborg

 
 

Forsikrings- og sikringspolitik

Forsikrings- og sikringspolitikken beskriver Skanderborg Kommunes generelle holdning til forsikring, skadeforebyggelse og sikring. 

Indholdsfortegnelse

 

Forord

Forsikrings- og sikringspolitikken beskriver Skanderborg Kommunes generelle holdning til forsikring, skadeforebyggelse og sikring.

Administrativt vil der foreligge uddybende beskrivelser af arbejdet med skadeforebyggelse og sikring, herunder risikostyring, sikringskrav, sikringsplan og handleplan samt tilhørende aktivitetsoversigt. Desuden findes på intranettet vejledninger/procedurer for anmeldelse af skader m.m.

Forsikrings- og sikringspolitikken skal danne en sammenhæng mellem skadeforebyggelse, sikring og kommunens forsikringsprogram.

Der skal løbende være fokus på de risici der kan ramme kommunen samt på skadeforebyggelse og sikring.
Den hidtidige skadeforebyggelse og sikring skal vedligeholdes og udbygges.

Således er skadeforebyggelse og sikring ikke kendetegnet ved enkeltstående projekter, men ved en fortløbende proces. 

Formål

Skanderborg Kommunens overordnede indstilling til arbejdet med forsikring, skadeforebyggelse og sikring er, at:

 • Skanderborg Kommune skal forebygge skader og sikre kommunens ansatte, borgere, aktiver, værdier og drift frem for at forsikre sig.
  Skanderborg Kommune skal altså kun forsikre sig når det ikke er muligt eller økonomisk hensigtsmæssigt at forebygge skader eller indføre sikring.  

Formålet med forsikrings- og sikringspolitikken er mere konkret:

 • at nedbringe antallet af skader og den enkelte skades størrelse, herunder at sikre kommunen mod uundgåelige tab og driftsforstyrrelser som følge af skader på løsøre, bygninger, anlæg, biler m.v.
   
 • at højne medarbejdernes og ledernes forståelse for vigtigheden af skadeforebyggelse og sikring
   
 • at sikre en ensartet politik og et ensartet sikringsniveau indenfor sammenlignelige institutionsområder
   
 • at opnå nedsættelse af forsikringspræmierne.

Metoder til opfyldelse af formålet

 1. Skanderborg Kommune er selvforsikret på de områder hvor det er muligt og hvor der kan opnås økonomiske besparelser og har tegnet forsikring hvor det er økonomisk hensigtsmæssigt.
   
 2. forsikringsordningen er udformet, så den giver incitamenter til at undgå skader.
   
 3. Skanderborg Kommune skal have kendskab til hvilke risici der vil have så store økonomiske konsekvenser for kommunen, at det er nødvendigt at forsikre sig herimod.
   
 4. Al administration af forsikringer er placeret i Innovation & IT.
  Herved opnås:
  · overblik over præmieudgifter
  · overblik over antal skader og skadesårsager
  · ensartede procedurer for anmeldelse af skader, opfølgning af skader m.m.
  · ensartede løsninger for forebyggelse og sikring for alle Skanderborg Kommunes institutioner, dog tilpasset den enkelte institutionstype
  · forbedret data og beslutningsgrundlag så kommunen kan vurdere hvor fremtidige forebyggelses- og sikringsindsatser bør finde sted
  · mulighed for at måle effekten af forebyggende tiltag.
   
 5. Skadeforebyggelse sker gennem holdnings- og adfærdsbearbejdning.
  Dette skal føre til en egentlig forståelse af hvordan man forebygger skader ved brug af simple metode og midler.

Krav til forsikringsaftaler

Skanderborg Kommunes forsikringsprogram består af:

 • bygningsforsikring
 • entrepriseforsikring
 • løsøreforsikring
 • motorkøretøjsforsikring
 • ansvarsforsikring
 • arbejdsskadeforsikring
 • kollektiv ulykkesforsikring
 • kriminalitetsforsikring
 • rejseforsikring.

I forsikringsprogrammet indgår ikke:

 • insektskadeforsikring
 • svampeskadeforsikring
 • glasskadeforsikring.

Den enkelte institution kan vælge at tilkøbe disse dækninger.

Forsikringsaftalerne på bygninger, løsøre og motorkøretøjer, samt skader hvor kommunen har pådraget sig erstatningsansvar overfor tredje mand indeholder alle en høj selvrisiko/ selvforsikring, for at tilskynde skadeforebyggelse og sikring.
Specifikation af krav til forsikring fremgår af forsikringsplanen.

Krav til skadeforebyggelse og sikring

Det er Byrådets forventning/krav at:

 • alle arbejdspladser har en arbejdspladsvurdering
 • alle ansatte kender sikkerhedsforskrifterne
 • både arbejdsplads og arbejdet er tilrettelagt hensigtsmæssigt og sundhedsmæssigt forsvarligt
 • der til stadighed lægges vægt på sikkerhedsarbejdet i institutionen.

Byrådet forventer at kommunens/institutionens ejendom og løsøre sikres bedst muligt mod skader af enhver art, f.eks. indbrud, brand og vandskader.

Derfor skal den grundlæggende sikring være i orden, f.eks. regler/aftaler om fyraftenseftersyn og for brug af kaffemaskiner og levende lys m.v.

Det bør klart være defineret hvem der har ansvaret for, at aftaler og regler om sikkerhed overholdes.
Specifikation af sikringskrav vil fremgå af sikringsplanen.

Ansvar og administration

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget har det overordnede politiske ansvar for fastlæggelse af kommunes forsikrings- og sikringspolitik, jf. bestemmelserne i styrelsesvedtægterne § 11.
Ændringer i politikken skal vedtages af økonomiudvalget.

Innovation & IT udarbejder en årsrapport vedrørende kommunens forsikrings- og sikringsforhold samt skadeforebyggende tiltag.

Årsrapporten forelægges Økonomiudvalget.

Innovation & IT – Forsikring og Arbejdsmiljø

Innovation & IT har det overordnede administrative ansvar for gennemførelsen af forsikrings- og sikringspolitikken.

Afdelingen fungerer som styregruppe med endelig beslutningskompetence på områder af økonomisk eller personalemæssig betydning som for eksempel beslutning om gennemførsel af konkrete forebyggelses- og sikringstiltag.

Innovation & IT nedsætter en forebyggelses- og sikringsprojektgruppe, bestående af 1 repræsentant fra hvert fagsekretariat, 1 repræsentant fra stabene, kommunens beredskabschef samt 2 repræsentanter fra Forsikring & Arbejdsmiljø.
Forebyggelses- og sikringsprojektgruppen forestår den overordnede koordinering af forebyggelses- og
sikringsinitiativerne.

Forsikrings- og risikostyringskoordinatorerne

Forsikrings- og risikostyringskoordinatorerne har det praktiske ansvar for at den daglige forsikringsadministration sker i overensstemmelse med bilagene forsikringsplan, risikostyring og sikringsplan som er den administrative udmøntning af forsikrings- og sikringspolitikken.

Forsikrings- og risikostyringskoordinatorerne er rådgivere for institutionerne i forbindelse med forsikring, skadeforebyggende tiltag og sikring.

Institutionerne

De enkelte institutioner skal være bevidst om deres risici og løbende vurderer dem i forhold til behov for nye skadeforebyggende tiltag og sikring, særligt i forbindelse med ny– og ombygningsprojekter eller indretningsmæssige ændringer.

Ansvaret for den daglige drift i relation til skadeforebyggelse og sikring, påhviler lederen af den enkelte institution og skal indarbejdes som en naturlig del af driften samt behandles på MED-møder, personalemøder m.v.

Lederen skal foranledige, at der minimum 1 gang årligt foretages en gennemgang af bygningernes sikringsmæssige status.

Lederen er ansvarlig for, at alle medarbejdere, er bekendt med pligter, procedurer (for eksempel fyraftenseftersyn) og forskrifter i forhold til sikring.
Lederen har ansvaret for at indberette ændringer og nyanskaffelser af f.eks. bygninger og motorkøretøjer i overensstemmelse med sikrings- og forsikringsplanen.

Indberetningen skal ske til Forsikrings- og risikostyringskoordinatorerne.

Lederen har ligeledes ansvaret for straks at indberette alle skader til Forsikrings- og risikostyringskoordinatorerne samt udfylde skadeanmeldelse.

Når der skal ske sikring af bygninger og løsøre, skal den enkelte institution rådføre sig med Forsikrings- og risikostyringskoordinatorerne, således at kravene i sikringsplanen overholdes.

Økonomi

Skanderborg Kommune har etableret en fælles intern forsikringsordning, som finansieres af en årlig intern præmiebetaling fra kommunens institutioner.
Indtægten skal finansiere udgifter til bl.a. forsikringspræmier, skader, hensættelser og tilskud til skadeforebyggelse og sikring.
Omkostninger til gennemførelse af skadeforebyggelse og sikring samt drift heraf betales af den enkelte institution.

Der kan, såfremt omstændighederne taler herfor, gives tilskud til skadeforbyggende tiltag og anlægsudgifter til sikring via den interne forsikringsordning.
Tilskuddet udgør som udgangspunkt 50 % af udgiften.
Ansøgning herom skal sendes til Forsikrings- risikostyringskoordinatorerne.
Ansøgningen vil blive behandlet i forebyggelses- og sikringsprojektgruppen og videresendt til Innovation & IT som træffer afgørelse om ansøgningen kan bevilliges.

Ved enhver skade på bygning, løsøre og motorkøretøjer skal institutionen indbetale en selvrisiko på maksimalt 1.000 kr. til en fælles pulje, der administreres af Forsikrings- risikostyringskoordinatorerne.

Puljen skal ligeledes bidrage til finansiering af forebyggelse og sikring og motivere institutionerne til af forebygge skader.
Ikke forbrugte midler overføres til næste budgetår.

Godkendelse

Godkendt i byrådet den 27. juni 2007

 

 
 
 
Feedback
Hjælp os med at blive bedre

Du kan hjælpe os ved at fortælle, hvad du synes om denne side.