Skanderborg

 
 

Delpolitik for Demensindsatsen

Godkendt i Ældreudvalget den 9. april 2008 – sag nr. 32
Godkendt i Byrådet den 30. april 2008 – sag nr. 60


Politik for Demensområdet indgår som en delpolitik i den sammenhængende Ældrepolitik i Skanderborg Kommune.

Borgere med demens er omfattet af servicelovens bestemmelser, og ydelser skal gives ifølge Skanderborg Kommunes kvalitetsstandarder.

Derudover er der nogle særlige paragrafer og aftaler der vedrører borgere med demens:

 • Servicelovens § 83 og §§ 124 - 129
 • Aftaler indgået med Regionen jf. Sundhedslovens § 205

Plejetestamente § 83 stk. 2 :

Borgere med demens, kan tilkendegive ønsker for fremtiden med hensyn til bolig, pleje og omsorg – og det skal så vidt mulig respekteres.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten § 124 til § 129:

 • En bestemmelse om, at magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten skal begrænses til det absolut nødvendige.
 • At magtanvendelses indgreb aldrig må erstatte omsorg, pleje og socialpædagogisk bistand.
 • Reglerne om magtanvendelse omfatter følgende muligheder:
  - alarm og pejlesystemer
  - fastholde en person og fører denne til et andet rum og fastholdelse i hygiejnesituationer
  - fastholde for at forhindre personen i at forlade boligen
  - fastspænding med stofseler til kørestol eller andet hjælpemiddel for at forhindre fald
  - flytning af borger til anden bolig mod sin vilje

Aftaler jf. Sundhedslovens § 205:

Der er mellem region og kommune indgået følgende aftaler på demensområdet:

 • at mest mulig behandling bør foregå i borgerens eget hjem
 • få og kortvarige indlæggelser
 • kommunen har en særlig forpligtigelse i forhold til tidlig opsporing
 • der er indgået samarbejdsaftaler med de praktiserende læger og kommunen om arbejdsfordelingen ved gennemførelsen af udredning og opfølgning

Vision: Fokus på en individuel og målrettet indsats

For at opfylde de krav som lovgivningen stiller, samt de aftaler der indgået, skal demensindsatsen have særlig fokus på:

 • En tidlig diagnostisk udredning og individuel tilpasset behandling og støtte, der medvirker til at forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser på sygehus og vedligeholde personer med demens sociale kompetencer og mulighed for at indgå i sociale sammenhænge.
 • En målrettet individuel tilrettelæggelse af pleje, aktivitet og en socialpædagogisk praksis uanset boform, der medvirker til at kompensere for funktionsnedsættelsen, og genskabe størst mulig evne til at mestre livet for den enkelte borger med demens og sikre størst mulig selvhjulpenhed og livskvalitet for den enkelte.
 • En bred vifte af forskellige muligheder for aflastning, afløsning, støtte og hjælp, der medvirker til at den omsorgsydende pårørende får mulighed for at fortsætte samlivet så længe som ønskeligt.
 • Særlige boformer til borgere med mere komplekse forløb fx frontalskader, hvor boformen betragtes som en behandlingsform.
 • Den teknologiske udvikling følges og der anvendes opdaterede løsninger.
 • Demensindsatsen vurderes løbende i forhold til at sikre en balance mellem den kliniske og socialpædagogiske indsats.

Udviklingsmål

 • Det er målet, at borgere med demenslignende symptomer sikres en kvalificeret udredning med henblik på at stille den korrekte diagnose, således at relevante omsorgs, trænings, aktivitets og bo tilbud kan etableres.
 • Det er målet, at indsatsen skal kunne tilpasses og understøtte den ønskede plejeideologi bedst muligt, hvor det ikke er boformen, men holdningen til plejen, kontakt, samvær og den socialpædagogiske bistand, der har betydning for en kvalificeret indsats.
 • Det er målet at skabe rammer, muligheder for en forebyggende og sundhedsfremmende indsats for borgere med demens.
 • Det er målet, at sikre de svageste ældre med demens muligheder for aktivitets- og samværstilbud samt vedligeholdelse af funktionsniveau.
 • Det er målet at aflaste, støtte og hjælpe de pårørende i deres rolle som omsorgsydere.
 • Det er målet, at skabe sammenhæng mellem de bevilgede ydelser og det konkrete arbejde der udføres hos borger med demens, således at serviceniveauet opleves ensartet i hele kommunen.
 • Det er målet, at borgerens generelle behov for pleje/praktisk bistand, aktivitets og botilbud dækkes i lokalområdet, derudover dækkes enkelte særlige indsatsområder som specialtilbud for borgere på tværs af kommunen.

Fokus på kvalitet

Skanderborg Kommune ønsker at sætte særlig fokus på den faglige kvalitet i indsatsen for borgere med demens.

For at kunne levere en høj faglig kvalitet i hjælpen til borgere med demens i Skanderborg Kommunes 3 plejeområder i 2008 sættes der et særligt fokus på:

 • at indsatsen til borgere med demens og deres pårørende baseres på dokumenteret viden og erfaringer inden for området
 • at ledere og medarbejdere, som udfører opgaverne på området, er veluddannede og arbejder ud fra en faglig socialpædagogisk tilgang med et sundhedsfremmede og forebyggende fokus
 • at indsatsen er innovativ og der afprøves nye ideer til at yde en kvalificeret indsats i forhold til borgere med demens og deres pårørende
 • at plejeområderne forpligter sig til at være opsøgende og ajourført med den nyeste viden inden for området
 • at plejeområderne deler viden og erfaring, så denne integreres i den samlede organisation til kvalificering af indsatsen for borgere med demens og deres pårørende.

Fokus på samarbejde og dialog

Skanderborg Kommune ønsker at sætte særlig fokus på de dementes oplevelse af kvalitet.

Dialogen sker blandt andet i Senior, Aktivitets og Brugerråd samt med særlige bruger-pårørendegrupper på området.

Det er Skanderborg Kommunens mål på demensområdet:

 • at sikre formaliserede dialogfora hvor den oplevede kvalitet sættes på dagsorden og hvor der gives plads for dialog
 • at sikre åbenhed om resultatet af dialogen
 • at gennemføre servicetjek på demensindsatsen mindst en gang årligt.

 

 
 
 
Feedback
Hjælp os med at blive bedre

Du kan hjælpe os ved at fortælle, hvad du synes om denne side.