Skanderborg

 
 

Byggeri

På denne side kan du læse om:

Ansøgning om byggetilladelse

Du skal anvende Byg og Miljø når du søger kommunen om byggetilladelse. De filer du uploader skal være i pdf-format.

På nedenstående link kan du læse introduktionen til Byg og Miljø og starte dit projekt (ansøgning).

På siden under "Før jeg bygger" kan du læse om hvilket materiale der skal indgå i ansøgningsmaterialet.

Når du har fået en byggetilladelse fra kommunen, gælder den i et år.

Det betyder, at du inden et år fra udstedelsesdatoen skal have begyndt dit byggeri.

Er du ikke i gang inden for et år, gælder tilladelsen ikke mere, og du skal søge på ny.

I Skanderborg Kommune skal du betale et gebyr for behandlingen af din byggesag.

Byg og Miljø er en digital platform til ansøgning om byggeri og er en del af samarbejdet mellem regeringen, kommunerne og regionerne om den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi fra 2011 til 2015. Formålet med strategien er at modernisere velfærdsydelserne og effektivisere den offentlige sektor. Gevinsten for dette er blandt andet, at ansøger og tilknyttede parter kan følge sin sag i hele forløbet. Det betyder, at alt kommunikation med kommunen i forbindelse med din byggesag, skal foregå gennem Byg og Miljø.

Nybygning og ombygning

Du skal søge kommunen om tilladelse til at bygge, hvis du ønsker at

  • bygge nyt
  • bygge til en eksisterende bolig
  • ændre på bygningens oprindelige funktion
  • foretage store ændringer af eksisterende byggeri.

I visse tilfælde kan du dog nøjes med at anmelde byggeriet til kommunen.

Færdigmelding

Når byggeriet står færdigt, skal du færdigmelde det til kommune. Et byggeri der tages ibrug/indflyttes betragtes som færdigt.
Inden da skal du have foretaget en energimærkning, som det fremgår af Energistyrelsen bekendtgørelse om energimærkning af bygninger. Du skal lægge energimærkningen ved færdigmeldingen, når det drejer sig om nybyggeri.

Sagsbehandlingstid

På byrådsmødet den 26. februar 2014 blev følgende servicemål for byggesagsbehandlingen vedtaget, jf. BR10 kap. 1.16 stk. 1:

  • Byggesagen der ikke kræver naboorientering/partshøring maks. 6 uger.
  • Byggesager der kræver naboorientering/partshøring maks. 9 uger.

De anførte servicemål er fra der er modtaget fyldestgørende ansøgning til der er truffet afgørelse i sagen.

Skanderborg Kommune modtager årligt 1100-1200 byggesager.
Antallet af byggesager varierer hen over året. Der modtages flest ansøgninger om foråret.
Sagsbehandlingstiden varierer derfor også hen over året.

Lige nu har vi, en aktuel sagsbehandlingstid på 8-9 uger på alle byggesager, fra sagen er fyldestgørende til der er truffet afgørelse i sagen.

Vi vil dog gøre opmærksom på, at hvis din ansøgning er omfattet af BR 10 kap. 1.3.1 (ukompliceret byggeri), har du mulighed for at søge -  "Hurtig sagsbehandling" som betyder, at hvis din ansøgning er fyldestgørende ved modtagelsen, kan den behandles indenfor 10 arbejdsdage.
Vær opmærksom på at dette skal sendes gennem Byg og Miljø.

For landzonesager vil sagsbehandlingstiden være længere.

Bygningsreglement

Bygningsreglement BR10 er trådt i kraft den 30. juni 2010.

Bygningsreglement BR10 er ændret pr. 1. juli 2011.
Ændringerne omfatter følgende:

  • Lempelse af kravene for opførelse af garager, carporte m.v. De første 35 m2 garage, carporte m.v., som opføres i tilknytning til enfamiliehuse, dobbelthuse og sommerhuse kan opføres uden anmeldelse til kommunen. Garager, carporte m.v., som opføres i forbindelse med sammenbyggede enfamiliehuse, skal dog anmeldes hvis arealet er over 20 m2.
  • Opsætning af mobilantenner efter anmeldelse. Antenner til radiokommunikation i elektroniske kommunikationsnet kan fremover opsættes efter anmeldelse til kommunen.
  • 25 pct. reglen i forbindelse med energiforbrug er ophævet for større ombygninger og andre energimæssige forandringer. Det betyder, at bygningsejere ved renoveringer, der udgør enten over 25 pct. af bygningens klimaskærm eller 25 pct. af ejendomsværdien, ikke længere har pligt til at gennemføre alle rentable energiforbedringer på ejendommen.

Vi gør opmærksom på, at du selv skal kontrolere anden lovgivning, f.eks. lokalplaner. 

Ulovligt byggeri

Et byggeri er ulovligt, hvis der ikke er søgt og meddelt byggetilladelse, og byggeriet ikke opfylder de krav, der er fastsat i byggeloven eller bygningsreglementerne, og der ikke er indhentet dispensation.

Det er ejerens ansvar, at byggelovgivningen bliver overholdt.
Ejer risikerer at skulle rive ulovligt opført byggeri ned igen.

Klagemuligheder

Ønsker du at klage over en af kommunes afgørelser i en byggesag, kan du klage til statsforvaltningen.
Fristen for at anke en afgørelse er fire uger.*
Vær opmærksom på, at en eventuel anke ikke automatisk stiller afgørelsen i bero.
Det skal der særskilt bedes om.

 
 
 
Feedback
Hjælp os med at blive bedre

Du kan hjælpe os ved at fortælle, hvad du synes om denne side.