Skanderborg

 
 

 Byggeri og ændret anvendelse i landzone

Byggeri og ændret anvendelse i landzone

Hvis du bor i landzone, skal du have en tilladelse, hvis du ønsker at:

 • udstykke
 • bygge nyt
 • ændre anvendelsen af eksisterende bebyggelse og ubebyggede arealer

Områder i landzonen skal som udgangspunkt friholdes for anden bebyggelse, end der der er nødvendig for driften af landbrug, skovbrug og fiskeri. Planloven indeholder dog en række undtagelser fra kravet  om tilladelse, som fremgår af lovens § 36 og § 37.
For eksempel kræver der ikke tilladelse at opføre bygninger til brug for landbrugsdriften, hvis de ligger tæt ved de eksisterende bygninger.

Bestemmelserne om landzone er fastlagt i planlovens §§ 34-38.

Vi har lang sagsbehandlingstid på landzonesager. Vi behandler i øjeblikket sager der er modtaget for ca. 8 måneder siden.
Den lange sagsbehandlingstid er ikke tilfredsstillende, og vi arbejder på at få nedbragt sagsbehandlingstiden.

 Læs på denne side om:

Ansøgning om landzonetilladelse

Din ansøgning skal indeholde følgende:

 • Beskrivelse af det ansøgte, herunder bl.a. angivelse af arealer og højder mm. 
 • Begrundelse for det ansøgte
 • Beskrivelse og illustrering (tegninger og/eller billeder) af de eksisterende forhold på ejendommen
 • Målsat beliggenhedsplan , der viser det ansøgtes placering i forhold til skel og placering i forhold til andre bygninger
 • Plan- og facadetegninger af det ansøgte
 • Beskrivelse af materiale- og farvevalg (udvendige vægge, tag mv.)

Ansøgningen sendes til:

Teknik og Miljø
Byg & Ejendom - Åben Land
Knudsvej 34
8680 Ry
E-mail: byggesag@skanderborg.dk

Behandling af ansøgning

Når vi behandler din ansøgning, skal vi tage en række hensyn for at sikre, at bebyggelsen ikke opføres spredt i landskabet, og i overensstemmelse med den sammenhængende planlægning.

Samtidig tager vi især hensyn til hvordan det ansøgte forholder sig til:

 • landskab
 • kulturhistorie
 • naturbeskyttede områder
 • rekreative hensyn
 • land- og skovbrug
 • beskyttelse af miljøet
 • eventuelle støjgener.

Vi lægger også vægt på, hvordan de trafikale forhold er, herunder om der er forsvarlige adgangsforhold, og om det ansøgte giver en øget belastning af trafikken

I tilladelsen kan vi stille særlige krav til det ansøgte, for eksempel i forhold til placering, udformning og valg af materialer

Praksis og retningslinjer 

Udover at opfylde lovgrundlaget, skal vi også følge gældende praksis for at meddele give en landzonetilladelse.

Denne praksis fremgår af:

 • Miljøministeriets vejledning om landzoneadministration
 • Kommunens politisk vedtagne praksis for administration af planlovens landzonebestemmelser.
 • Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser.

Orientering af naboer

Før kommunen kan meddele landzonetilladelse skal naboerne have mulighed for at komme med bemærkninger. Derfor sender kommunen kopi af din ansøgning til dine naboer. Naboerne har herefter 14 dage til at komme med bemærkninger.

Offentliggørelse og klagefrist

Når vi har meddelt en landzonetilladelse, offentliggør vi den i Lokalavisen Skanderborg og på kommunens hjemmeside.

Fra afgørelsen er meddelt og offentliggjort, er der en klagefrist på fire uger. Klagen bliver behandlet af Natur- og Miljøklagenævnet.
Læs eventuelt mere om klageregler på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.

Din landzonetilladelse kan først udnyttes når klagefristen er udløbet, og tilladelsen ikke er påklaget. 

Andre tilladelser

Hvis det ansøgte kræver en dispensation efter naturbeskyttelseslovens bygge- og beskyttelseslinjer behandles dette sammen med landzonetilladelsen.

Hvis det ansøgte kræver en byggetilladelse vil den først kunne meddeles når klagefristen på fire uger er udløbet.

Hvis det ansøgte ligger i et fredet område, skal du have en tilladelse fra Fredningsnævnet.
Kommunen sørger for at sende ansøgningen videre til Fredningsnævnet.

 

 
 
 
Feedback
Hjælp os med at blive bedre

Du kan hjælpe os ved at fortælle, hvad du synes om denne side.