Menu Søg

Skal du flytte jord?

Skal du bortskaffe jord i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder, ledningsarbejder eller lignende, skal du i en række tilfælde anmelde jordflytningen til kommunen Virksomheds-team før flytningen kan finde sted.

Følgende jordflytninger skal anmeldes:

  • Forurenet jord
  • Jord fra en grund, der er kortlagt som forurenet
  • Jord fra en kortlagt del af en grund
  • Jord fra en offentlig vej
  • Jord fra lettere forurenede områder (områdeklassificering)
  • Jord fra et godkendt modtageanlæg for jord
  • Jord, som transporteres til et midlertidigt modtagested (jordhotel, karteringsplads eller lignende)

Anmeldepligten gælder således også ren jord fra kortlagte ejendomme, ren jord fra områdeklassificerede områder samt ren jord fra offentlig vej.

Sådan anmelder du jordflytning

Alle anmeldelser af jordflytninger i kommunen skal ske via FlytJord.dk. Det gælder, uanset om jordflytningen sker inden for eller uden for kommunegrænsen.

Vognmanden skal medbringe en godkendt anmeldelse samt lastbilens vognmands ID (på anlæg som anvender FlytJord.dk). 

Før man kan bruge FlytJord.dk skal man oprettes som bruger i systemet. Det gælder både anmelder og vognmand.

Hvornår er jord forurenet?

Grænseværdier

Miljøstyrelsen har fastlagt grænseværdier for, hvornår jorden er forurenet. Jorden er forurenet, når indholdet af fremmedstoffer overskrider disse grænser.

Læs mere om grænseværdier på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Hvad er forurenet jord?

Jorden kan være forurenet med benzin- og olieprodukter, herunder opløsningsmidler som f.eks. benzen og zylen. Denne forureningstype kan man finde på benzinstationer, autoværksteder og lignende, men også fra utætte villaolietanke.

Jorden kan også være forurenet med tungmetaller som f.eks. bly, cadmium eller nikkel. Blyforurening findes f.eks. i rabatter langs gamle veje, fra dengang benzinen var tilsat bly.

Ofte konstaterer man forurening med tjærestoffer. Tjærestoffer stammer fra en ufuldstændig forbrænding og findes derfor i overfladejord indenfor gamle bykerner, langs trafikerede veje og andre steder, hvor der er lukket urenset skorstensrøg ud.

Lettere forurenet jord 

Du kan ikke umiddelbart selv se eller lugte, om jorden i din have eller på den lokale legeplads er lettere forurenet. Hvis du bor i byen, skal du som udgangspunkt regne med, at det er den. Lettere forurenet jord udgør ikke en sundhedsmæssig risiko. Miljøstyrelsen har lavet en vejledning til forurenet og muligt forurenede grunde. 

Du skal kontakte kommunen, hvis du fjerner jord fra et lettere forurenet areal via flytjord.dk

Områdeklassificering af lettere forurenede arealer

Udpegningen af områder med lettere forurenet jord kaldes "områdeklassificering", og som udgangspunkt dækker denne alle byzoner i hele landet. I Skanderborg Kommune er udpegningen blevet nuanceret, og kun delområder i de egentlige byzoner er blevet klassificeret.

Som udgangspunkt er bydele, der er etableret før 1940, klassificeret som lettere forurenet. Derudover er forhold som arealanvendelse, bebyggelsestidspunkt, trafikbelastning, udbygning af erhvervsområder og lignende inddraget i vurderingen.

Hvis du flytter jord fra er areal der er områdeklassificeret, skal du anmelde det via flytjord.dk

Forureningskortlægning

Konstateres der forurening på en ejendom eller er der mistanke om forurening vil ejendommen blive kortlagt.

Du kan på kommunens kort, se om din grund er kortlagt under fanen Jord og råstof

Kontakt Teknik og Miljø

Fagsekretariatet for Teknik og Miljø

Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

 

E-mail:
skanderborg.kommune@skanderborg.dk

Sikker e-mail til kommunen (e-mails med personfølsomme oplysninger) kan du sende via din digitale postkasse på Borger.dk:

Tlf. 8794 7000

 

Telefontid:
Mandag og tirsdag 8.30 - 13.00
Onsdag: Lukket
Torsdag og fredag 8.30 - 13.00

 

Åbningstid:
Mandag og tirsdag 10.00 - 13.00
Onsdag: Kun åbent for borgere med aftale
Torsdag: 10.00 - 17.00
Fredag: 10.00 - 13.00

Bestil personlig betjening