Menu Søg

Jobcentrets tilbud

Jobcentret har forskellige tilbud, som kan hjælpe dig med at fastholde eller få en tilknytning til arbejdsmarkedet. 

På Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats Cabis hjemmeside kan du læse mere uddybende om alle mulighederne.

Du er velkommen til at kontakte Jobcentret, hvis du vil høre mere om tilbuddene.

Virksomhedspraktik

Hvis du er ledig, sygemeldt eller på revalidering, har du mulighed for at komme i praktik hos en privat eller offentlig virksomhed.

Formålet med at komme i virksomhedspraktik er at finde ud af, hvilket job du kan varetage eller styrke dine faglige, sociale eller sproglige kompetencer.
Samtidig får du mulighed for at vise virksomheden, hvem du er.

Vi har god erfaring med, at ledige får arbejde efter en virksomhedspraktik. Virksomhedspraktikken giver dig og en arbejdsgiver god mulighed for at se hinanden an.

Længde på praktikken

Hvis du er dapgenemodtager, kan praktikken vare op til fire uger.
Hvis du er dimittend og ikke har haft ordinært arbejde siden dimission, kan praktikken dog vare op til 8 uger.

På kontant- og uddannelseshjælp vil virksomhedspraktik som udgangspunkt kunne vare 4 uger, men med mulighed for at forlænge op til 13 uge.

Praktikken kan vare op til 13 uger, hvis du

 • er sygemeldt
 • får starthjælp eller kontanthjælp og mangler joberfaring
 • har været ledig i lang tid.

Din jobkonsulent eller sagsbehandler kan vurdere, om det er muligt at forlænge din praktikperiode ud over 13 uger.

Løntilskud

Hvis du er ledig og har ret til at blive aktiveret, eller hvis du er sygemeldt, kan du blive ansat med løntilskud.

Spørg din sagsbehandler/jobkonsulent, om du kan blive ansat med løntilskud.

Job med løntilskud er ofte en genvej til fast arbejde. Her kan du genoptræne eller styrke dine kvalifikationer. Du kan få brugt viden fra kurser eller afprøve en - for dig - helt ny type job.

I job med løntilskud får du erhvervserfaring i en virksomhed, og du får mulighed for at vise en potentiel arbejdsgiver, at du er værd at satse på.

Aflønning

I en privat virksomhed aftales løn og ansættelsesvilkår ud fra gældende overenskomst eller den løn, der gælder for tilsvarende arbejde. Arbejdsgiveren ansætter dig som ledig og modtager et tilskud til din løn.

I en offentlig virksomhed vil du få en løn, der svarer til dine dagpenge eller din kontanthjælp. Din ugentlige arbejdstid vil ligge mellem 30 og 36 timer. Er du sygemeldt, kan timeantallet være ned til 4 timer om ugen.

Varighed af ansættelsen

Ansættelsesperioden aftales individuelt, men du er kun bundet af løntilskudsjobbet, indtil du finder/får tilbudt ordinært arbejde. Dog skal der tages hensyn til gældende opsigelsesfrister.

Hvis du er dagpengemodtager, skal du have været ledig i sammenlagt 6 mdr. og ansættelsen med løntilskud hos en offentligt arbejdsgiver højst vare 4 mdr. og hos en privat arbejdsgiver højst 6 mdr.

Hvis du er kontant- eller uddannelseshjælpsmodtager kan ansættelsen med løntilskud højst vare 6 mdr. uanset om det er en offentligt eller privat arbejdsgiver.

Vejledning og opkvalificering

Vejledning og opkvalificering kan bestå af særligt tilrettelagte projekter, kurser og uddannelsesforløb.

Din jobkonsulent/sagsbehandler sammensætter dit forløb, så du hurtigst muligt vender tilbage på arbejdsmarkedet.

Mentor

Du kan blive tilbudt mentorstøtte, hvis du er

 • ledig
 • ansat med løntilskud
 • i fleksjob
 • sygemeldt

En mentor er en person, der sørger for en grundigere introduktion og oplæring, end en arbejdsplads normalt vil kunne tilbyde.
En mentor kan også støtte dig i din tilknytning til arbejdspladsen eller uddannelsesinstitutionen.

Mentor som udskrivningskoordinator

Personer der udskrives fra psykiatisk indlæggelse, har ret til at få et tilbud om mentorstøtte, jf. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) § 31b. Støtten kan bestå i at hjælpe med at koordinere og genetablere hverdagen, og understøtte vejen mod udddannelse eller job.

Af lovbemærkningerne, jf. LF 223, pkt. 2.10.2, fremgår, at "mentoren skal fungere som en udskrivningskoordinator og hjælpe personen med at få overgangen tilbage til hverdagen og mod job eller uddannelse til at foregå så smidigt som muligt.

 

Mentorstøtten kan gives 3 måneder før udskrivningen og for en periode på mindst 6 måneder, jf. LAB § 31b, stk. 2.

 

Kontakt til udskrivningskoordinator

Kontaktpersoner er de faglige koordinatorer, som fordeler sagen til en sagsbehandler. Indgangen er en mail arbejdsmarkedsudvikling@skanderborg.dk (hvis mailen kan sendes med sikker post), hvor der i emnefeltet skrives "Behov for udskrivningskoordinator".

Personlig assistance

Personlig assistance er til dig, som på grund af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse har brug for personlig hjælp til de opgaver i arbejdet, du har svært ved at klare.

Eksempler på funktionsnedsættelser

 • nedsat syn eller hørelse
 • bevægelseshandicap
 • ordblindhed
 • hjerneskade

Du skal selv kunne udføre dine hovedfunktioner i arbejdet og selv være på arbejde, samtidig med du får assistance.

Du kan få personlig assistance, hvis du er

 • selvstændig
 • ansat i ordinært job
 • ansat i fleksjob
 • ansat i virksomhedspraktik
 • ansat i job med løntilskud
 • i uddannelse

En personlig assistent kan hjælpe dig i op til 20 timer om ugen.
Virksomheden kan vælge enten at ansætte en person uden for virksomheden eller frikøbe en kollega til at fungere som personlig assistent.

Hjælpemidler på arbejdspladsen

Hvis du har et handicap eller nedsat funktionsevne, kan du få bevilget hjælpemidler.
Hjælpemidler kan både være arbejdsredskaber og mindre ændringer i arbejdspladsindretningen.

Målet med hjælpemidler er at gøre det muligt for dig at udføre dit arbejde på lige fod med dine kolleger. For at få tilskud er det et krav, at hjælpemidlet er afgørende for, at du kan udføre dit arbejde.

Hjælpemidler kan kun bevilges, hvis udgiften ligger ud over, hvad arbejdsgiveren forudsættes at afholde, og at arbejdsredskabet ikke er almindeligt forekommende på arbejdspladsen.

Det kan for eksempel være tilskud til

 • mindre arbejdsmaskiner/værktøj til personligt brug
 • særlige arbejdsstole
 • håndgreb
 • sænkning af gulve
 • udvidelse af døre
 • installation af ramper og lift m.m.
 • undervisningsmateriale
 • særligt it udstyr.

Revalidering

Revalidering er til for at finde den kortest mulige vej tilbage på arbejdsmarkedet for dig, som ikke længere kan varetage dit job af fysiske, psykiske eller sociale årsager.

For at få støtte til revalidering:

 • skal du have begrænsninger i arbejdsevnen
 • skal der være en realistisk mulighed for, at revalidering kan føre til hel eller delvis selvforsørgelse
 • må der ikke være andre tilbud, fx efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats (som fx et tilbud om ordinær uddannelse, virksomhedspraktik eller job med løntilskud), der kan hjælpe dig med at få en tilknytning til arbejdsmarkedet.

Kommunen træffer afgørelse om revalidering efter en konkret vurdering.

En revalidering vil typisk være uddannelse, optræning eller omskoling.
Men det kan også være virksomhedspraktik hos en privat eller offentlig arbejdsgiver.

Virksomhedspraktik tilbydes normalt, hvis du har erhvervserfaring og består af faglig uddannelse, arbejdsoptræning, tillæring, oplæring eller omskoling.

Erhvervsvejledning

Har du brug for vejledning om job og uddannelse, kan du du bede om at få en tid hos Jobcentrets erhvervsvejleder.
Kontakt Jobcentret for nærmere oplysninger.

Tilbuddet om vejledning om job og uddannelse kan benyttes af alle, uanset om du er i arbejde eller er ledig.

Aftale om refusion af løn eller dagpenge under sygdom

Du kan være berettiget til en § 56 aftale, hvis du har en lægeligt dokumenteret langvarig eller kronisk lidelse, der gør, at dit sygefravær er væsentligt forøget.

En § 56 aftale er en aftale, der indgås mellem dig og din arbejdsgiver, og den betyder, at din arbejdsgiver får sygedagpengerefusion fra første fraværsdag, hvis fraværet skyldes den kroniske / langvarige lidelse. Aftalen godkendes af kommunen og gælder for 2 år ad gangen.

Ansøgning udfyldes og sendes til Jobcenter Skanderborg, som vurderer, om du har ret til en § 56 aftale.