Menu Søg

Kommunens byggesagsarkiv

I byggesagsarkivet kan du se bygningstegninger, byggetilladelser m.m.

Har du problemer med at søge i filarkivet, kan du henvende dig til byggesag@skanderborg.dk

Ofte stillede spørgsmål om byggesagsarkivet:

Åbn alle
 • Kan du ikke finde din ejendom i arkivet?
 • Nogle sager kan du ikke finde i arkivet

Materialer til byggetilladelse

Ansøgninger til alle typer byggeri skal indeholde:

 • En overordnet beskrivelse af, hvad der søges om.
 • En fuldmagt fra ejer, hvis det ikke er ejer, som indsender ansøgningen.
 • Situationsplan med byggeriets afstande til skel og andre bygninger på grunden.
 • Terrænreguleringsplan med terræn koter før og efter opførelse af byggeriet.
  Koter skal være faktiske i DVR 90. Årsagen hertil er, at koter bl.a. bruges til at fastlægge niveauplanet i forhold til øvrig bebyggelse i nærheden.
 • Facadetegninger med redegørelse for højdegrænseplanet.
 • Oplysninger om grundens og bygningernes arealer og en beregning af bebyggelsesprocenten. 
  Bemærk, at det er de beregningsregler, der var gældende på tidspunktet for en eventuel lokalplans, byplanvedtægts eller deklarations vedtagelse, der skal lægges til grund ved beregning af bebyggelsesprocenten.
 • Oplysning om, hvad bygningen skal anvendes til. Ved en ændret anvendelse skal du oplyse om både den nuværende og fremtidige benyttelse.
 • Oplysning om tagmateriale, ydervægsmateriale, opvarmningsform, rumanvendelser, antal rum og kloakforhold til vores registrering i BBR.
 • En ansøgning om dispensation, hvis byggeriet ikke overholder bygningsreglementet, lokalplaner, servitutter eller andre byggeforskrifter.

Derudover skal du indsende mere specifikke oplysninger afhængig af, hvad du skal bygge.

Åbn alle
 • Enfamiliehus og stuehus
 • Dobbelt huse og rækkehuse
 • Etagebyggeri og kombineret bolig- og erhvervsbyggeri
 • Garager, carporte, udhuse og lignende
 • Tekniske anlæg

Byggetilladelse eller anmeldelse?

Åbn alle
 • Udvidelse af boligareal
 • Byggeri over 50 m2
 • Byggeri under 50 m2

Landzone

Når du skal bygge, udstykke eller ændre anvendelse af areal eller bygninger i landzone, skal du have en landzonetilladelse.  Det vil sige, at det kræver landzonetilladelse at etablere ridebaner og søer mm., samt ændringer i terrænet.

Afhængigt af dit projekt er der forskellige krav til, hvad ansøgningen skal indeholde.

 • Forhåndsdialog

  Ring til Åben Land på 87947730 og få en snak eller book et møde om dit projekt inden du går i gang med planlægningen

 • Søg landzonetilladelse

  Beskriv dit projekt i en mail og send den til AabenLand@skanderborg.dk

Åbn alle
 • Byggeri
 • Ibrugtagen af overflødiggjort driftsbygning
 • Husstandsvindmølle
 • Ridebane
 • Terrænændring
 • Udstykning af grund
 • Ændret anvendelse af areal eller bygning

Bygge- og beskyttelseslinjer

Hvis din ejendom er omfattet af en bygge- og beskyttelseslinje, kan det ansøgte kræve en dispensation. Se under de enkelte bygge- og beskyttelseslinjer, om du skal søge en dispensation.

Ansøgning om dispensation skal indeholde følgende:

 • Beskrivelse af det ansøgte, herunder bl.a. angivelse af arealer og højder mm.
 • Begrundelse for det ansøgte.
 • Beskrivelse og illustrering (tegninger og/eller billeder) af de eksisterende forhold på ejendommen.
 • Målsat beliggenhedsplan der viser det ansøgtes placering i forhold til skel og placering i forhold til andre bygninger.
 • Plan- og facadetegninger af det ansøgte.
 • Beskrivelse af materiale- og farvevalg (udvendige vægge, tag mv.).
Åbn alle
 • Sø- og åbeskyttelseslinjer
 • Skovbyggelinjer
 • Fortidsmindebeskyttelseslinjer
 • Kirkebyggelinjer

Fredede områder

En ansøgning om dispensation fra en fredning skal fremsendes til kommunen. Vi sender din ansøgning videre til fredningsnævnet.

Ansøgningen skal indeholde følgende:

 • Beskrivelse af det ansøgte, herunder bl.a. angivelse af arealer og højder mm.
 • Begrundelse for det ansøgte.
 • Beskrivelse og illustrering (tegninger og/eller billeder) af de eksisterende forhold på ejendommen.
 • Målsat beliggenhedsplan der viser det ansøgtes placering i forhold til skel og placering i forhold til andre bygninger.
 • Plan- og facadetegninger af det ansøgte.
 • Beskrivelse af materiale- og farvevalg (udvendige vægge, tag mv.).

Fredningsnævnet for Midtjylland, østlige del, kan meddele dispensation fra  fredninger i Skanderborg Kommune, hvis et projekt ikke er i strid med fredningens formål.

Andre tilladelser

Du skal være opmærksom på, at der kan være andre tilladelser, som skal være givet, før vi kan udarbejde byggetilladelsen. Det kan for eksempel være:

 • Spildevandstilladelse
 • Landzonetilladelse
 • Tilladelse efter husdyrbrugloven
 • Dispensation fra bygge- og beskyttelseslinjer (sø, skov mv.)

Sagsbehandlingstider

Hvis din sag omhandler et erhvervsbyggeri, vil vi behandle den hurtigst muligt, da det er politisk besluttet, at erhvervssager skal fremmes.

Åbn alle
 • Byggesager
 • Forespørgsler
 • Fortidsmindebeskyttelseslinjer
 • Fredede områder
 • Landzone
 • Planlovens § 37
 • Skovbyggelinjer
 • Sø- og åbeskyttelseslinjer

Øvrige oplysninger vedrørende byggeri

Åbn alle
 • Byggesagsgebyr
 • Obligatorisk byggeskadeforsikring
 • Hvad skal en brandteknisk dokumentation indeholde?
 • Indberetning til BBR registret
 • Dispensation fra lokalplan
 • Vurdering i forhold til bygningsreglementet
 • Solfangere og solcelleanlæg
 • Legepladser med offentlig adgang
 • Hvad er radon?
 • Regnvand til wc-skyl og vaskemaskiner i boligen
 • Sommerhus som helårshus

Kontakt Byg og Ejendom

Byg og Ejendom

Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

 

E-mail: byggesag@skanderborg.dk

            Aabenland@skanderborg.dk

Sikker e-mail til kommunen (e-mails med personfølsomme oplysninger) kan du sende via din digitale postkasse på Borger.dk:

Byggesag tlf. 8794 7703
Åben-land tlf. 8794 7730
Ejendomsskat tlf. 8794 7666

 

Telefontid:
Mandag og tirsdag 8.30 - 13.00
Onsdag: Lukket
Torsdag og fredag 8.30 - 13.00

 

Bestil personlig betjening