Menu Søg

Byggeri

Søg om byggetilladelse

Du skal sende din ansøgning via ansøgningsportalen Byg og Miljø.

Ændringer til bygningsreglement 2015 vedrørende garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende bygninger

Fra den 1. juli 2017 udgår anmeldelsesbegrebet af bygningsreglementet.
Ændringen har blandt andet betydning for opførelse af sekundær bebyggelse, der har et samlet areal på højst 50 m2.
Sekundær bebyggelse er garager, carporte, udhuse, overdækkede terrasser, drivehuse og lignende bygninger med et areal på højst 50 m2.
Læs mere på bygningsreglementet hjemmeside bygningsreglementet.dk samt tilhørende pdf vejledning om opførelse af sekundære bebyggelse med et areal på højest 50 m²

Vi gør opmærksom på, at du selv skal gøre dig bekendt med bestemmelser efter anden lovgivning, som f.eks. lokalplaner / byplanvedtægt, som kan have andre krav om bebyggelsens omfang og placering m.m.

 • Hurtig sagsbehandling

  Hvis du vil sikre dig en hurtig sagsbehandling, skal du sikre dig, at din ansøgning er fyldestgørende. Du kan se hvad din ansøgning skal indholde, og du kan se sagsbehandlingstider længere nede på siden.

 • Bilag til ansøgningen

  De filer du vedhæfter din ansøgning, skal være i pdf-format.

Kommunens byggesagsarkiv

I byggesagsarkivet kan du se bygningstegninger, byggetilladelser m.m.

 

 • Har du problemer med at søge

  Har du problemer med at søge i filarkivet, kan du henvende dig til byggesag@skanderborg.dk

Åbn alle
 • Kan du ikke finde din ejendom i arkivet?
 • Nogle sager kan du ikke finde i arkivet

Materialer til byggetilladelse

Ansøgninger til alle typer byggeri skal indeholde:

 • En overordnet beskrivelse af, hvad der søges om.
 • En fuldmagt fra ejer, hvis det ikke er ejer, som indsender ansøgningen.
 • Situationsplan med byggeriets afstande til skel og andre bygninger på grunden.
 • Terrænreguleringsplan med terræn koter før og efter opførelse af byggeriet.
  Koter skal være faktiske i DVR 90. Årsagen hertil er, at koter bl.a. bruges til at fastlægge niveauplanet i forhold til øvrig bebyggelse i nærheden.
 • Facadetegninger med redegørelse for højdegrænseplanet.
 • Oplysninger om grundens og bygningernes arealer og en beregning af bebyggelsesprocenten
  Bemærk, at det er de beregningsregler, der var gældende på tidspunktet for en eventuel lokalplans, byplanvedtægts eller deklarations vedtagelse, der skal lægges til grund ved beregning af bebyggelsesprocenten.
 • Oplysning om, hvad bygningen skal anvendes til. Ved en ændret anvendelse skal du oplyse om både den nuværende og fremtidige benyttelse.
 • Oplysning om tagmateriale, ydervægsmateriale, opvarmningsform, rumanvendelser, antal rum og kloakforhold til vores registrering i BBR.
 • En ansøgning om dispensation, hvis byggeriet ikke overholder bygningsreglementet, lokalplaner, servitutter eller andre byggeforskrifter.

Derudover skal du indsende mere specifikke oplysninger afhængig af, hvad du skal bygge.

Åbn alle
 • Enfamiliehus og stuehus
 • Dobbelt huse og rækkehuse
 • Etagebyggeri og kombineret bolig- og erhvervsbyggeri
 • Garager, carporte, udhuse og lignende
 • Tekniske anlæg

Skal der søges om byggetilladelse?

 • Udvidelse af boligarealet

  Når du udvider dit boligareal, kræver det altid byggetilladelse, uanset hvor stort et areal det handler om.

 • Udvidelse af erhvervsareal

  Når du udvider dit erhvervsareal, kræver det altid byggetilladelse, uanset hvor stort et areal det handler om.

 • Sekundære bygninger

  Det er ikke den enkelte bygnings størrelse, som er afgørende for, om der skal søges byggetilladelse til byggeriet. Det er det samlede areal af de sekundære bygninger på ejendommen, der er afgørende for, om en bygning kræver byggetilladelse.

  Når det samlede areal af de sekundære bygninger på ejendommen overstiger 50 m2, kræver byggeriet byggetilladelse.

  Når det samlede areal af de sekundære bygninger på ejendommen ikke overstiger 50 m2 kan byggeriet opføres uden tilladelse fra kommunen. Du er selv ansvarlig for, at byggeriet overholder byggelovgivningen og eventuel lokalplan eller lignende. Når byggeriet er opført, skal det meddelse kommunen på byggesag@skanderborg.dk så byggeriet kan blive registreret i BBR-registret.

 • Ændret anvendelse

  Hvis du ønsker at ændre anvendelse i forbindelse med et boligareal elller et erhvervsareal, kan ændringen kræve byggetilladelse.

Landzone

Når du skal bygge, udstykke eller ændre anvendelse af areal eller bygninger i landzone, skal du have en landzonetilladelse.  Det vil sige, at det kræver landzonetilladelse at etablere ridebaner og søer mm., samt ændringer i terrænet.

Afhængigt af dit projekt er der forskellige krav til, hvad ansøgningen skal indeholde.

 • Forhåndsdialog

  Ring til Åben Land på 87947730 og få en snak eller book et møde om dit projekt inden du går i gang med planlægningen

 • Søg landzonetilladelse

  Beskriv dit projekt i en mail og send den til AabenLand@skanderborg.dk

Åbn alle
 • Byggeri
 • Ibrugtagen af overflødiggjort driftsbygning
 • Husstandsvindmølle
 • Ridebane
 • Terrænændring
 • Udstykning af grund
 • Ændret anvendelse af areal eller bygning

Bygge- og beskyttelseslinjer

Hvis din ejendom er omfattet af en bygge- og beskyttelseslinje, kan det ansøgte kræve en dispensation. Se under de enkelte bygge- og beskyttelseslinjer, om du skal søge en dispensation.

Ansøgning om dispensation skal indeholde følgende:

 • Beskrivelse af det ansøgte, herunder bl.a. angivelse af arealer og højder mm.
 • Begrundelse for det ansøgte.
 • Beskrivelse og illustrering (tegninger og/eller billeder) af de eksisterende forhold på ejendommen.
 • Målsat beliggenhedsplan der viser det ansøgtes placering i forhold til skel og placering i forhold til andre bygninger.
 • Plan- og facadetegninger af det ansøgte.
 • Beskrivelse af materiale- og farvevalg (udvendige vægge, tag mv.).
Åbn alle
 • Sø- og åbeskyttelseslinjer
 • Skovbyggelinjer
 • Fortidsmindebeskyttelseslinjer
 • Kirkebyggelinjer

Fredede områder

En ansøgning om dispensation fra en fredning skal fremsendes til kommunen. Vi sender din ansøgning videre til fredningsnævnet.

Ansøgningen skal indeholde følgende:

 • Beskrivelse af det ansøgte, herunder bl.a. angivelse af arealer og højder mm.
 • Begrundelse for det ansøgte.
 • Beskrivelse og illustrering (tegninger og/eller billeder) af de eksisterende forhold på ejendommen.
 • Målsat beliggenhedsplan der viser det ansøgtes placering i forhold til skel og placering i forhold til andre bygninger.
 • Plan- og facadetegninger af det ansøgte.
 • Beskrivelse af materiale- og farvevalg (udvendige vægge, tag mv.).

Fredningsnævnet for Midtjylland, østlige del, kan meddele dispensation fra  fredninger i Skanderborg Kommune, hvis et projekt ikke er i strid med fredningens formål.

Andre tilladelser

Du skal være opmærksom på, at der kan være andre tilladelser, som skal være givet, før vi kan give byggetilladelsen. Det kan for eksempel være:

 • Spildevandstilladelse
 • Landzonetilladelse
 • Tilladelse efter husdyrbrugloven
 • Dispensation fra bygge- og beskyttelseslinjer (sø, skov mv.)

Sagsbehandlingstider

Hvis din sag omhandler et erhvervsbyggeri, vil vi behandle den hurtigst muligt, da det er politisk besluttet, at erhvervssager skal fremmes.

Åbn alle
 • Fortidsmindebeskyttelseslinjer
 • Fredede områder
 • Landzone
 • Planlovens § 37
 • Skovbyggelinjer
 • Sø- og åbeskyttelseslinjer
 • Byggesager

Øvrige oplysninger vedrørende byggeri

Åbn alle
 • Byggesagsgebyr
 • Obligatorisk byggeskadeforsikring
 • Hvad skal en brandteknisk dokumentation indeholde?
 • Indberetning til BBR registret
 • Dispensation fra lokalplan
 • Vurdering i forhold til bygningsreglementet
 • Solfangere og solcelleanlæg
 • Legepladser med offentlig adgang
 • Hvad er radon?
 • Regnvand til wc-skyl og vaskemaskiner i boligen
 • Sommerhus som helårshus
 • Lovgivning vedr. byggeri

Kontakt Byg og Ejendom

Byg og Ejendom

Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

 

E-mail: byggesag@skanderborg.dk

            Aabenland@skanderborg.dk

Sikker e-mail til kommunen (e-mails med personfølsomme oplysninger) kan du sende via din digitale postkasse på Borger.dk:

Byggesag tlf. 8794 7703
Åben-land tlf. 8794 7730
Ejendomsskat tlf. 8794 7666

 

Telefontid:
Mandag og tirsdag 8.30 - 13.00
Onsdag: Lukket
Torsdag og fredag 8.30 - 13.00

 

Bestil personlig betjening