Menu Søg

Aktuelle projekter - veje og trafik

Vi arbejder hele tiden på at øge trafiksikkerheden og forbedre fremkommeligheden på vores veje.

Låsby Stationsby - etablering af vejlys

Ultimo januar 2017 påbegyndes etablering af vejbelysningsanlæg i Låsby Stationsby.

Der opsættes nyt belysningsanlæg på Kjærlingsvej og Østerskovvej.
Der opsættes 8 stk. 5 meter stålmaster med LED belysning - 3 master på Østerskovvej og 4 master på Kjærlingsvej, samt 1 mast i krydset Østerskovvej / Kjærlingsvej.

Arbejdet forventes færdiggjort ultimo februar.

Skovby - anlæg af rundkørsel

I krydset Smedeskovvej / Øster Nygaard etableres en rundkørsel.

Anlægsperioden bliver 13. januar - 31. marts 2017.
I forbindelse med anlægsarbejdet bliver trafikken på Smedeskovvej i en periode på 2-3 uger reguleret med midlertidigt signalanlæg.
Ligeledes bliver Øster Nygaards tilslutning til Smedskovvej midlertidig spærret og der etableres en erstatningsadgang herfra via Baastrup Lund til Vester Nygaard og Smedeskovvej.

Spørgsmål kan rettes til Ole Aagaard Frandsen på mail ole.aagaard@skanderborg.dk

Skanderborg - Frueringvej

Nu er vi ved at være klar til at komme i gang med anlægsarbejdet.
Der er afholdt licitation på vejanlægget. Entreprenør Ole Mikkelsen A/S, Beder, blev billigst og skal udføre arbejdet.

Vejarbejdet forventes, med forbehold for vintervejr, at blive igangsat primo december.
Den 6. december afholdes licitation for de 2 broer, som skal føre Frueringvej over Fuglestien og Jægerstien.

Vejmidten for Frueringvej er blevet afsat med træpæle.
I normaltværsnittet er vejbredden 7,00 meter og der er 3,00 meter rabat fra kørebanekant til skråningsfod for støjvold.
Det vil sige, at der er 6,50 meter fra vejmidten til skråningsfoden.

Spørgsmål kan rettes til Ole Aagaard Frandsen på mail ole.aagaard@skanderborg.dk

Skanderborg - forsøg med belysning i Adelgade og Parkvej

Da det ikke længere er muligt at anskaffe lyskilder til de eksisterende lamper i Adelgade og Parkvej, gennemfører kommunen forsøg med forskellige gadelamper de steder, hvor der ikke er lys i masterne.

Forsøget har til formål at udbedre den manglende belysning og samtidig afprøve hvordan forskellige lamper tager sig ud i bybilledet.

I forbindelse med midtbyplanen for Skanderborg, står vejbelysningen til en komplet udskiftning. Det er kommunes håb, at forsøget vil bidrage til inspiration og diskussion omkring valg af fremtidig belysning.

På Parkvej er der allerede skiftet 5 lamper og det forventes, at de første nye lamper bliver opsat i Adelgade ultimo februar.

Skanderborg - ombygning af Vroldvej

Om projektet

Strækningen ombygges fra motorvejen til umiddelbart før Skanderborgvej. På hele strækningen ændres vejens tværprofil, så køresporene bliver smallere og dermed passer til et hastighedsniveau på 50 km/t. 
En arbejdsgruppe med grundejere fra Vrold-området har været meget aktiv i planlægningsfasen. Ønsker og forslag fra gruppen er blevet justeret i samarbejde med Skanderborg Kommune.

Forslagene er blevet prioriteret, og herefter har man i fællesskab fundet de tiltag, som samlet set tjener flest interesser og som bedst forbedrer sikkerheden for de bløde trafikanter på strækningen.

Byport i vest-enden

For at dæmpe hastigheden forbi byzonetavlen og ind i byen, flyttes byzonetavlen til en ny placering, som er mere retvisende i forhold til byens start. Den nye placering understøttes af etablering af en hastighedsdæmper, i form af en indsnævring. Det vil sige at der etableres en helle på hver side af vejen men at der fortsat er to kørespor igennem.

Delstrækning 1 – cykelbaner

På strækningen fra den nye rundkørsel og frem til hvor Dues Sti møder Vroldvej, vil vejen blive udbygget med cykelbaner. Køresporene indsnævres til en bredde på 3,25 m der etableres en cykelbane i hver side af vejen med en bredde på 1,8 m. 
Det sker for at tilgodese de som cykler på strækningen i dag, og de mange som vi forventer vil cykle på strækningen når arealerne nord for Vroldvej bebygges. 

Krydsningshelle ved Dues Sti

Ved Dues Sti er der allerede i dag en krydsningshelle men den trænger til en ansigtsløftning. For at dæmpe hastigheden forbi hellen hvor mange børn dagligt krydser vejen, udbygges hellerne og gøres større og kørebanerne indsnævres. Hellerne beplantes med bøgepur som holdes i en lav klipning så ingen krydsende bliver overset. 
Dues Sti ender i dag ved fortovet på Vroldgade, det ændres så stien fortsætte helt frem til Vroldvej.

Delstrækning 2 – Cykelstier og midterrabat

På strækningen fra Dues Sti, forbi Mossøvej og et stykke videre er der i dag ikke cykelsti men en cykelbane i hver side af vejen som er markeret med kørebaneafmærkning.
På denne strækning sættes der kantsten så der bliver en rigtig cykelsti. Da vejens asfalterede areal på strækningen er meget bredt er det blevet prioriteret at etablere en grøn midterrabat. Det sker for at sikre de smalle køresporsbredder på 3,25 m, som tjener til at holde hastigheden nede.

To nye lyskryds

I krydsene ved Mossøvej og ved Legårdsvej var der stor bekymring blandt borgerne omkring fremkommeligheden. Oversigten er rigtig dårlig i begge kryds og der kunne ikke gøres meget for at forbedre den i hverken det ene eller det andet kryds, af forskellige årsager.
Arbejdsgruppen og kommunens medarbejdere valgte derfor i fællesskab at prioritere at de to kryds begge blev lysreguleret og de to anlæg blev sat i drift kort før jul 2016. 

Delstrækning 3 – Kaosareal med krydsningsheller

På strækningen fra jernbanebroen og frem til Birkevej etableres der et kaosareal med en rød asfaltbelægning som tjener som en bane i midten af vejen for at sikre den smalle køresporsbredde på 3,25 m. Kaosarealet kan anvendes til at placere sig i, i forbindelse med svingning og hvor der er sideveje etableres der krydsningsheller for at forbedre forholdene for de bløde trafikanter.

Krydsombygning Eskebækparken

Ved Eskebækparken blev det vurderet at der ikke er et kapacitetsmæssigt behov for et lyskryds og da oversigten er rigtig god er det blevet valgt at ombygge krydset, med ny indretning med smalle kørespor på 3,25 m og flotte store heller tilplantet med grøn bøgepur. Venstresvingsbanen forbliver og fortovet føres igennem som en overkørsel i sidevejen Eskebækparken, for at gøre det lettere at krydse vejen.

Fodgængerfelt og Torontobelysning fjernes og det sker fordi man generelt ser en tendens i Danmark til at fodgængerfelter giver falsk tryghed, da bilisterne ikke respekterer dem men fodgængere fortsat holder på deres ret til at benytte dem. Det skaber en stor usikkerhed omkring hvem der stopper for hvem og det er rigtig uheldigt. Dermed er det bedre at fjerne fodgængerfeltet og pålægge fodgængerne vigepligten. Samtidigt udbygges hellen så den gøres dybere og der lettere kan stå op til flere børn med cykel i hellen. En krydsningshelle giver netop den mulighed, at man kan krydse vejen i to tempi – først den ene kørebane og så den anden. Det gør at man kun skal have fri bane fra en sode af gangen. 

Byport i øst-enden

For at dæmpe hastigheden forbi byzonetavlen og ind i byen, flyttes byzonetavlen til en ny placering, som er mere retvisende i forhold til byens start. Den nye placering understøttes af etablering af en hastighedsdæmper, i form af en indsnævring. Det vil sige at der etableres en helle på hver side af vejen men at der fortsat er to kørespor igennem.

Yderligere information

Vejingeniør Kirsten Andersen, Vej og Trafikafdelingen
E-mail jsj@skanderborg.dk tlf. 8794 7767

Vejarbejde

I løbet af perioden fra 13. marts til 1. juli 2017 vil der pågå vejarbejder forskellige steder på strækningen. 

  • På delstrækning 1 hvor vejen sideudvides for etablering af cykelbaner, foregår arbejdet således at trafikken ikke generes mærkbart og der vil i hele perioden være en kørebane i hver retning. 
  • På delstrækning 2 vil der i perioder være signalregulering i først den ene side af vejen og dernæst den anden side af vejen, da der skal etableres både cykelstier og midterrabat. Arbejdet kan ikke udføres uden at afspærre den ene kørebane og dermed må trafikken i perioden signalreguleres.
  • På delstrækning 3 skal der etableres et kaosareal i midten af vejen. Det sker ved at der fræses en bane af den gamle asfalt væk og der udlægges et nyt rødt asfaltslidlag. Det tilstræbes at der kun arbejdes på kaosarealet uden for myldretiden.
  • På de forskellige steder hvor der enten ombygges eksisterende kryds eller krydsningshelle, og på de steder hvor der etableres nye krydsningsheller, vil der i perioder også være brug for at afspærre den ene kørebane og trafikken vil i perioden være reguleret ved signalregulering eller med prioritering af den ene køreretning.

Yderligere information

Vejingeniør Kirsten Andersen, Vej og Trafikafdelingen
E-mail jsj@skanderborg.dk tlf. 8794 7767

Hylke - 2 minus 1 vej

Skanderborg Kommune blev i 2009 kontaktet af Vejdirektoratet med henblik på at finde nogle strækninger, hvorpå der, som forsøg, kunne etableres 2 minus 1 veje. Det er en vejtype der er kendt i udlandet og som der var ønsker om at indføre i Danmark.
Hylkevej gennem Hylke blev udvalgt.
I forbindelse med evalueringen vist sig, at Hylkevej ikke opfylder de retningslinjer der er et krav for bevarelse / nyetablering af en 2 minus 1 vej. Der er kravet om mødesigt (80 m ved 40 km/t) der ikke kan opfyldes, hvorfor det ikke er muligt at opnå politiets godkendelse til bevarelse af denne vejtype i byen.

Der har været afholdt borgermøder i Hylke, senest mandag den 13. marts, hvor Vej og Trafik foreslog at fartdæmpe Hylkevej til 40 km/t på strækningen mellem Hylkevej nr. 29 og nr. 56 ved etablering af 3 stk. hævede flader og 2 bump samt fjernelse af den eksisterende afstribning.

På mødet var der tilslutning til dette forslag som kan ses nedenfor.
Vej og Trafik forventer, at dette arbejder udføres inden sommerferien. 

Trafiksikkerhed på Låsbyvej

Skanderborg Kommune har nedsat en arbejdsgruppe, der skal finde frem til mulige trafikale tíltag, der kan bidrage til at nedsætte hastigheden på Låsbyvej. Specielt i byerne Nr. Vissing, Veng og 'Ballen'.

Læs mere

Teknik og Mijø - Vej og Trafik


 

 

Kontakt Vej og Trafik

Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg
Tlf. 8794 7770
 

E-mail Driftsteamet: vtd@skanderborg.dk 
E-mail Anlægsteamet: ​vta@skanderborg.dk


Sikker e-mail til kommunen (e-mails med personfølsomme oplysninger) kan du sende via din digitale postkasse på Borger.dk:

Telefontid:
Mandag og tirsdag 8.30 - 13.00
Onsdag: Lukket
Torsdag og fredag 8.30 - 13.00

 

Åbningstid:
Mandag og tirsdag 10.00 - 13.00
Onsdag: Kun åbent for borgere med aftale
Torsdag: 10.00 - 17.00
Fredag: 10.00 - 13.00

Bestil personlig betjening