Menu Søg

Jobcentrets tilbud

Her har vi samlet de tilbud og indsatser, som kan være relevante for din virksomhed.

Virksomhedspraktik

Virksomhedspraktik kan være en nem start, når du søger nye medarbejdere.

Har du direkte kontakt til en ledig, der gerne vil i praktik i virksomheden, kan der også laves en virksomhedspraktik.

Fordelene er

 • Du får den ledige i praktik i en periode og skal hverken betale løn eller forsikring.
 • Du får mulighed for at vurdere, om den ledige kan ansættes i et fast job eller med løntilskud umiddelbart efter virksomhedspraktikken.
 • Er der behov for kurser inden ansættelen, tilrettelægger du dem sammen med Jobcentret.
 • Jobcentret formidler kontakt mellem dig og en ledig, hvis du ikke allerede har kontakt og lavet aftale med en ledig.

Sådan gør du

 • Overvej jobindholdet: Hvad skal den ledige kunne - fagligt og personligt?
 • Kontakt dit lokale jobcenter.
 • Fortæl os, hvordan det er gået, når praktikperioden er forbi.

Regler for virksomhedspraktik

 • Virksomhedspraktik kan gives til alle målgrupper af ledige, sygedagpengemodtagere og revalidender.
 • Virksomheden skal godkendes til virksomhedspraktik.
 • Praktikperioden, for dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere, kan vare op til 4 uger.
  For kontanthjælpsmodtagere samt sygedagpengemodtagere og revalidender, der ikke har erhvervserfaring, har langvarig ledighed eller i øvrigt har vanskeligt ved at opnå beskæftigelse med løntilskud, kan perioden vare op til 13 uger med mulighed for yderligere forlængelse.
 • Den ledige er i virksomhedspraktikken ikke omfattet af de regler, der er fastsat for lønmodtagere.
  Dog gælder arbejdsmiljølovgivningen og loven om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet.
 • Der skal være et rimeligt forhold mellem antallet af ansatte uden tilskud og antallet af ansatte i virksomhedspraktik samt ansatte med løntilskud.
 • Under virksomhedspraktikken modtager den ledige en ydelse, der svarer til de dagpenge eller den kontanthjælp, som den ledige ellers ville være berettiget til.
 • Er den ledige ikke dækket på anden vis, så dækker Jobcentret skader på den ledige eller skader begået af den ledige i praktikperioden.

Ansættelse med løntilskud

Hvad er fordelene?

 • Du møder en potentiel ny medarbejder, og den ledige får prøvet sig selv af i et konkret job.
 • Du får tilskud.
 • Ansættelse med løntilskud kan kombineres med uddannelse som introduktion til en fast ansættelse og med jobrotation.
 • Vi formidler kontakt mellem dig og en ledig.

Generelle regler

 • Inden et løntilskudsforløb kan sættes i gang, skal både løntilskudspladsen og den ledige godkendes af Jobcentret.
 • Der skal være tale om en nettoudvidelse i antallet af medarbejdere, når virksomheden ansætter en person i jobtræning med løntilskud, og der skal være et rimeligt forhold mellem ansatte med og uden tilskud.
 • Virksomheden udarbejder en ansættelseskontrakt eller et ansættelsesbrev med beskrivelse af løn- og arbejdsvilkår og den forventede tilskudsperiode. Jobcentret bistår gerne.
 • Der kan ved ansættelse af den enkelte ledige maksimalt udbetales løntilskud i ét år til samme arbejdsgiver.

Løntilskud til privat virksomhed 

 • Løntilskudspladsen skal være egnet til at føre den ledige over i ordinær beskæftigelse i virksomheden eller tilsvarende fagområde.
 • Løn- og ansættelsesvilkår skal følge den almindelige overenskomst på området.
 • Der gælder almindeligt overenskomstmæssigt opsigelsesvarsel, dog mindst 14 dage.
 • Der er et støtteloft over, hvor meget man kan modtage i tilskud.
 • Tilskuddet kan over en periode på et år ikke overstige 50 % af de samlede lønomkostninger.
 • Tilskuddet pr. time er kr. 75,09 (pr. 1. januar 2016).

Løntilskud til offentlig virksomhed

 • Offentlige virksomheder er ikke kun stat, regioner og kommuner.
 • Det er også alle organisationer, foreninger, selskaber, institutioner og lignende, hvis udgifter dækkes med mindst 50 % af offentlige midler.
 • Løn- og arbejdsvilkår skal følge overenskomsten på området.
 • Derudover betaler arbejdsgiver til feriepenge og pension.
 • Den ledige kan højst få løn, der svarer til pågældendes individuelle dagpengesats. Arbejdstiden fastsættes under hensyn hertil.
 • Lønnen udbetales af den offentlige arbejdsgiver, der modtager et tilskud pr. time på kr. 109,06 (pr. 1. januar 2016).
 • En ledig, som ansættes hos en offentlig arbejdsgiver, kan få befordringsgodtgørelse. Godtgørelsen søges i a-kassen.
 • Ansatte med løntilskud er omfattet af samme lovgivning som ordinært ansatte.

Flere oplysninger

Du kan læse mere om reglerne på www.jobnet.dk eller kontakte en af jobkonsulenterne på Jobcentret.

Udbetaling af refusion

Virksomheder kan anmode om refusion for medarbejdere i løntilskud eller fleksjob via NemRefusion.

Brug af NemRefusion via www.virk.dk bliver obligatorisk, men indtil da kan virksomhederne fortsat vælge at bruge de eksisterende papirblanketter eller andre løsninger, som de enkelte kommuner stiller til rådighed.

Mentorordning

En mentor er en person, som har til opgave at indføre en ny medarbejder i dennes kommende arbejde. Mentoren kan være en af virksomhedens faste medarbejdere, der frikøbes for et tidsrum, eller det kan være en ekstern konsulent i virksomheder op til ca. 10 ansatte.

Hvis mentorens opgave med at introducere, vejlede og oplære den nyansatte ligger ud over, hvad arbejdsgiveren sædvanligvis forventes at varetage, kan virksomheden få tilskud til mentoren.

Den nyansatte skal enten være

 • En ordinært nyansat
 • En dagpengemodtager ansat med løntilskud.
 • En nyuddannet med handicap, der er medlem af en a-kasse.
 • Det skal være af afgørende betydning for ansættelsen, at der knyttes en mentor til den nyansatte.
 • Tilskuddet dækker frikøb af den interne mentor eller honorar til den eksterne konsulent. Tilskuddet til mentorfunktionen fastsættes i samarbejde med arbejdsgiveren ud fra en konkret vurdering af behovet hos den nyansatte.

Uddannelse af mentor

Når mentor er en intern medarbejder, kan der ud over lønomkostninger bevilges tilskud til uddannelse for mentor, hvis det skønnes nødvendigt.

Hjælpemidler

En person med handicap eller nedsat funktionsniveau kan få bevilget hjælpemidler, som kan kompensere for det handicap, vedkommende har. De kompenserende hjælpemidler kan både være arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger. Det er medarbejderen selv, der skal ansøge om hjælpemidler.

Målet med ordningen er at gøre det muligt for en person med handicap at udføre sit arbejde på lige fod med andre medarbejdere. Derfor er betingelsen for at få tilskud, at hjælpemidlet er afgørende for, at vedkommende kan udføre sit arbejde.
Der kan kun bevilges kompenserende hjælpemidler, hvis udgiften ligger ud over, hvad virksomheden forudsættes at afholde, og at arbejdsredskabet ikke er almindeligt forekommende på arbejdspladsen.

Eksempler på kompenserende hjælpemidler

 • mindre arbejdsmaskiner/værktøj til personligt brug
 • særlige arbejdsstole
 • håndgreb
 • sænkning af gulv
 • udvidelse af døre
 • installation af ramper og lift m.m.
 • undervisningsmateriale
 • særligt it udstyr

Personlig assistance

Personlig assistance kan bevilges til medarbejdere, som på grund af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse har brug for personlig hjælp til de opgaver i arbejdet, som vedkommende har svært ved at klare.

Medarbejderen skal selv kunne udføre sine hovedfunktioner i arbejdet og selv være på arbejde samtidig med, at assistancen ydes.

Hvem er omfattet:

 • selvstændige
 • ansatte i ordinært job
 • ansatte i fleksjob
 • ansatte i virksomhedspraktik
 • ansatte i job med løntilskud

Eksempler på personer som kan få personlig assistance:

 • har nedsat syn eller hørelse
 • har et bevægelseshandicap
 • er ordblind
 • har en hjerneskade.

Medarbejderen kan få en personlig assi­stent, der kan hjælpe i op til 20 timer om ugen. Virksomheden kan vælge enten at ansætte en person uden for virksomheden eller frikøbe en kollega til at fungere som personlig assistent.

Der kan ydes tilskud til personlig assistance til personer, som er i arbejde eller er begyndt på en uddannelse forud for en konkret ansættelse. Som hovedregel vil vi besøge virksomheden, før vi giver et tilskud.

Arbejdsfordeling

Hvis en virksomhed i en periode ikke har opgaver nok til at beskæftige alle ansatte, men ønsker at undgå afskedigelser, kan ordningen om arbejdsfordeling være en god mulighed for både virksomhed og medarbejdere.

Arbejdsfordeling betyder, at medarbejdernes overenskomstfastsatte arbejdstid nedsættes i en periode, og medarbejderne modtager supplerende dagpenge.

Arbejdsfordelingen skal være aftalt skriftligt med de berørte medarbejdere eller være en del af deres kollektive overenskomst. Arbejdstiden skal nedsættes med hele dage og med mindst 2 dage pr. uge. F.eks. kan medarbejderne være på arbejde én uge og på supplerende dagpenge én uge. En virksomhed kan også nedlægge et nathold og lade medarbejderne skiftes til at arbejde på daghold i to uger, efterfulgt af én uges ledighed. Arbejdsgiver skal betale for første, anden og tredje ledighedsdag (G-dag) pr. anmeldt arbejdsfordeling.

De berørte medarbejdere skal have en frigørelsesattest, der berettiger dem til uden varsel at tage et andet arbejde med længere arbejdstid. Virksomheden må ikke samtidig afskedige medarbejdere af samme årsag, som har begrundet arbejdsfordelingen. Virksomheden kan i dialog med Jobcentret også indtænke andre muligheder for at reducere personaleomkostninger i en periode, f.eks. gennem efteruddannelsesordningerne.

Arbejdsfordelingen skal anmeldes til Jobcentret senest én uge, før den træder i kraft.

Fordele

 • Arbejdsfordelingen sikrer muligheden for at beholde værdifulde medarbejdere på trods af lavkonjunktur og manglende ordretilgang.

Eksempel

På grund af finanskrise og generel afmatning i byggebranchen oplever en stålproducent en markant ordrenedgang, som betyder, at virksomheden skal afskedige 20 mand i produktionen for at overleve. Virksomheden vil dog nødig af med medarbejderne, så den ansøger i stedet jobcentret om at iværksætte en arbejdsfordeling på i alt 40 mand, der skiftevis har en uges arbejde og en uge på supplerende dagpenge.

Sådan gør du

Afhængig af længden af den planlagte arbejdsfordeling (over/under 13 uger) gælder der forskellige regler for varslingen af arbejdsfordeling.
Ved arbejdsfordeling mere end 13 uger på ét år skal det godkendes af det regionale beskæftigelsesråd.

Kontakt Jobcentret for rådgivning om mulighederne for arbejdsfordeling.

Voksenlærlinge

Indgå en uddannelsesaftale med en ufaglært medarbejder eller en ledig. Personen skal være over 25 år og ikke have uddannelse i forvejen. Så er du med til at sikre, at der er den nødvendige faglærte arbejdskraft fremover.

Du kan få tilskud, hvis ansættelsen sker inden for et fag, hvor der er gode eller rigtig gode beskæftigelsesmuligheder.

Hvilke fag og uddannelser kan der ydes tilskud til?

 • De fire beskæftigelsesregioner afgør hvilke fag og uddannelser, der kan ydes tilskud til ud fra forholdene på det regionale arbejdsmarked.

Find listerne over fag og uddannelser, der kan ydes tilskud til her:

Fordelene er

 • Du får tilskud på 30 kr. i timen til voksenlærlingens løn i praktikperioderne i de første 2 år af uddannelsen.
  Du skal selv betale, hvad der svarer til mindstelønnen for ufaglærte inden for faget.
 • I skoleperioderne er der mulighed for at få tilskud fra AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag).

Sådan gør du

 • Kontakt den relevante erhvervsskole for at få din virksomhed godkendt som praktiksted og for at afklare, hvor lang tid den kommende voksenlærling skal være under uddannelse.
 • Indgå en uddannelsesaftale med den pågældende.
 • Kontakt Jobcenter Skanderborg for at få et ansøgningsskema tilsendt eller hent "Ansøgning om tilskud til voksenlærling" på www.jobnet.dk under blanketter.
  Vi skal have skemaet retur inden en måned, efter at voksenlærlingen er begyndt på sin uddannelse.
 • Kontakt Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) på tlf. 48 20 49 11 for at få tilsendt ansøgningsskema til elevrefusion eller hent det her.

Jobrotation og uddannelse af medarbejdere

Faglige kompetencer er brændstof til arbejdslivet. Tænk over, om det er tid til at få tanket op på kvalifikationerne i virksomheden og skærpet konkurrenceevnen.

Det er altid en god idé at tænke fremad, også selvom ordrebogen ikke er helt fyldt – netop når hverdagen er mindre travl, kan det være et godt tidspunkt at prioritere og give plads til efteruddannelse.

Med jobrotation kan virksomheden efteruddanne medarbejderne og få driften op i gear. Brug jobcentrets tilbud om at støtte virksomheden med at tilrettelægge og afvikle jobrotationsforløb. Vi gør det nemt at håndtere den nødvendige opkvalificering.

Jobcentret hjælper med at skaffe vikarer, der kan tage over for de medarbejdere, der skal på kursus. Og som virksomhed kan I få næsten hele lønnen dækket via jobrotationsydelse, hvis der bliver ansat en ledig som vikar mindst 10 timer om ugen.

Mange ledige er helt klar til at starte i job, og for dem handler det blot om at få en chance til at vise, hvad de kan. Den chance kan jeres virksomhed være med til at give dem.

 • Når en medarbejder, som højst besidder en erhvervsuddannelse, deltager i uddannelse med løn, har virksomheden ret til jobrotationsydelse fra jobcenteret, såfremt virksomheden samtidig ansætter en ledig som vikar. Vikaren skal have været uden arbejde i minimum 3 måneder.
 • Jobrotationsydelsen er på 181,35 kr. pr. time for offentlige virksomheder og 204,14 for private (pr. 1. januar 2016). Tilskuddet dækker udgifter til uddannelsen og vikarlønnen. Jobrotationsydelse kan ikke gives, hvis der samtidig ydes VEU-godtgørelse, SVU eller løntilskud.
 • Vi tilbyder at koordinere arbejdet mellem de involverede parter fra start til slut og vejleder også om økonomiske forhold.

Kontakt virksomhedskonsulenterne i Udvidet Erhvervsservice.

Fleksjob

Hvad er fordelene?

 • Du får styrket din virksomheds sociale profil
 • Du får mulighed for deltidsansættelse uden frigørelsesattest
 • Du får ingen ekstra administrationsomkostninger
 • Du får mulighed for virksomhedspraktik inden ansættelse
 • Vi formidler kontakt mellem dig og den ledige fleksjobber

Generelle regler

 • Virksomheden betaler fleksjobberen løn for det arbejde, der bliver udført. Lønnen suppleres med et fleksløntilskud, som kommunen udbetaler direkte til fleksjobberen. Det betyder, at ved ansættelse af en fleksjobber i 20 timer om ugen med en arbejdsintensitet på 50 % udbetales løn for 10 timers arbejde.
 • Ved ansættelse af en fleksjobber med en vurderet arbejdsintensitet i 10 timer om ugen eller derunder, har private virksomheder og foreninger mulighed for en fleksjobbonus på kr. 20.000 efter 9 måneders sammenhængende ansættelse.
 • Virksomheden udarbejder en ansættelseskontrakt eller et ansættelsesbrev med beskrivelse af løn- og arbejdsvilkår, som Jobcentret skal have en kopi af.
 • For fleksjobbere modtages der sygedagpengerefusion fra 1. sygedag.
 • Virksomhedspraktik for afklaring af dit behov for arbejdskraft og til vurdering af arbejdsintensiteten.
 • Ansættelsen kan kombineres med kortvarige opkvalificerende kurser, mentorordning, hjælpemidler og personlig assistance.

Udbetaling af refusion

Virksomheder kan anmode om refusion for medarbejdere i fleksjob via NemRefusion.