Menu Søg

Projekt Fællesskabets Hus

Byrådet har i foråret 2015 truffet beslutning om den fremtidige plejeboligstruktur – også omtalt som Plejeboligplanen.

Med Plejeboligplanen er der truffet beslutning om, at mindre plejecentre samles i større enheder, og målet er, at den fremtidige pleje- og ældreboligstruktur følger hovedstrukturen med et center i Skanderborg og et i hver af centerbyerne Hørning, Ry og Galten-Skovby.

Der skal være tale om moderne centre med tilbud om tidssvarende boliger, faciliteter og arbejdsmiljø. Moderne plejecentre skal dække behovet for aktiviteter, genoptræning, akut pleje, aflastning med videre. Ønsket er, at centrene drives i samspil med omgivelserne. De er åbne for områdets borgere, der kan bidrage med liv i centrene, og borgere kan drage nytte af centrenes faciliteter og tilbud.

Der er derfor fra sommeren 2015 sat gang i en proces, der har til formål at få konkretiseret Plejeboligplanen. Projekttitlen er Projekt Fællesskabets Hus. Baggrunden for dette er et ønske om at signalere, at fremtidens plejecenter ikke er et plejecenter i den gængse forstand, men et hus, der rummer muligheder for borgere i alle aldre, som kan samle, bygge bro, og som understøtter fælleskabet i det enkelte lokalsamfund udover at rumme plejeboliger, der skal understøtte det gode hverdagsliv.

Det er besluttet, at der skal bygges et nyt plejecenter i Ry, og herefter skal der ny- eller ombygges i Galten-Skovby. Når byggeriet i Ry og Galten-Skovby er afsluttet, kommer turen til Hørning og Skanderborg.

Kontakt

Har du spørgsmål til projektet, er du velkommen til at kontakte projektleder
Heidi Duus, tlf. nr.: 2913 9854, e-mail: heidi.duus@skanderborg.dk

Baggrunden for projektet

Der har i løbet af 2014 og 2015 løbende været regnet på det forventede behov for plejeboliger i fremtiden.
Aktuelt er der ledige plejeboliger i kommunen, og det har givet anledning til, at der politisk er truffet beslutning omkring en ændret struktur.

Det har også givet anledning til at skitsere hvilke funktioner, der ønskes på fremtidens centre og ligeledes hvilken funktion og hvilket hus, der er politisk ønske om, at fremtidens plejecentre skal være – et åbent hus, et kraftcenter i lokalsamfundet – et hus med liv for alle aldre, og hvor fællesskabet kan dyrkes.

Tids- og procesplanen

Der køres efter en forventet opstart af byggeri i Ry i løbet af november 2017.

Efteråret 2015 har i høj grad båret præg af afklaring, hvor forårets proces i 2016 bringer på følgende:

 • Faglige arbejdsgrupper arbejder med, hvordan de faglige områder fra Plejeboligplanen kan blive til virkelighed - altså, hvordan man fremover tager højde for: 
  • Et stigende antal demente
  • Hvor og hvordan laves maden
  • Akut- og aflastningspladser
  • Genoptræning
  • Sundhedsklinik
  • Aktivitetscenter
  • Cafe
 • En arbejdsgruppe afdækker, hvad der bliver forbundet med det gode hverdagsliv og det gode arbejdsmiljø på et plejecenter.
 • En arbejdsgruppe afdækker, hvilke synergier og samarbejder, der kan opnås ved blandt andet at stille faciliteter i Fællesskabets Hus til rådighed for pårørende, frivillige, børn, unge og borgere i det hele taget.

Der vil i processen være fokus på inddragelse af beboere, pårørende, bruger-pårørenderåd, medarbejdere og ledere med henblik på at blive klogere.

Derudover vil foråret ligeledes byde på inddragelse af særlige interessenter i Ry, hvor det første byggeri i Projekt Fællesskabets Hus skal gennemføres. Erfaringer og læring fra arbejdet med forberedelse og gennemførelse af byggeriet i Ry kan efterfølgende blive brugt, når der skal bygges om i Galten. 

Der vil være forskellige behov i de fire områder, og derfor skal projekt Fælleskabets Hus tage afsæt i de lokale forhold, da livet som beboer og medarbejder på et plejecenter skal kunne gå hånd i hånd med et hus, der åbner op for lokalsamfundets fællesskab.

Efter sommerferien forventes det, at Byrådet træffer endelig beslutning omkring et overordnet konceptet for Projekt Fællesskabets Hus, som i første omgang danner afsæt for byggeriet i Ry.

Det sker der i projektet

Billeder af vinderprojektet

Der er afholdt en række interviews, møder og workshops inden for de sidste par måneder.

Socialudvalget har førstebehandlet anbefalingerne fra de nedsatte arbejdsgrupper mv. på deres møde i juni og vil efter planen tage endelig stilling på udvalgsmødet i august 2016. Herefter sender Socialudvalget sagen videre til Økonomiudvalget og Byrådet. 

Find og læs sagsfremstillinger og tilhørende bilag fra den politiske behandling af Fællesskabets Hus i referater fra Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet (nyt vindue). 

Åbn alle
 • Nedbrydning af det tidligere rådhus og trafikafvikling
 • Nyt plejecenter i Ry - vinderprojektet offentliggjort
 • Fem teams er nu prækvalificeret
 • Projekt Fællesskabets Hus i Ry sendes i udbud
 • Høring af lokalplan
 • Placering og byggeprogrammering
 • Bygherrerådgiver
 • Workshop den 19. april 2016
 • Borgermøde 11. april 2016
 • Fokusgruppeinterviews, marts 2016
 • Fokusgruppeinterviews om Det gode hverdagsliv som beboer på plejecenter

Koncept for fremtidens plejeboliger

Byrådet har godkendt et overordnet koncept for fremtidens plejeboliger

Konceptet skitserer visionen for de fremtidige plejecentre, hvad de fremtidige plejecentre i kommunen overordnet set skal rumme samt den overordnede plejeboligstruktur.

Konceptet udgør fundamentet, som de fremtidige byggerier og ombygninger af plejecentre i kommunen skal stå på og afspejle.

Kontakt Ældre og Handicap

Fagsekretariatet Ældre og Handicap

Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

 

E-mail: aeldreoghandicap@skanderborg.dk
 

Sikker e-mail til kommunen (e-mails med personfølsomme oplysninger) sendes via din digitale postkasse på Borger.dk:

www.borger.dk/post

Tlf. 8794 7850

 

Telefontid:
Mandag og tirsdag 8.30 - 13.00
Onsdag: Lukket
Torsdag og fredag 8.30 - 13.00

 

Åbningstid:
Mandag og tirsdag 8.30 - 13.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 10.00 - 17.00
Fredag: 10.00 - 13.00