Menu Søg

Samvirker, råd og udvalg

Her finder du oplysninger om kultur-, fritids- og idrætslivets organisering og samarbejdsfora.

Aftenskolesamvirket

Aftenskolesamvirket organiserer aftenskolerne i kommunen og omfatter AOF, FOF, LOF, Aftenskolen Folke Visdom, Lysthusets Venner, MOF Skanderborg, Ry Aftenskole og Virring Aftenskole.

Aftenskolesamvirket har til formål

 • at varetage medlemsorganisationers/-skolers samlede interesser i forhold til offentlige myndigheder og anden tredje part
 • at fremme samarbejdet mellem aftenskolerne i kommunen
 • at skabe synlighed omkring voksenundervisningen og det folkeoplysende arbejde.

Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd

I Skanderborg Kommune findes der en række idébestemte børne- og ungdomsorganisationer fordelt på enkeltafdelinger eller korps.

Foreningerne er organiseret i et samråd kaldet Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd (BUS).

Rådet ønsker overordnet set at medvirke til at gøre børn og unge til selvstændige voksne, som vil tage ansvar i samfundet.

Åbn alle
 • Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråds formål

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget er et politisk underudvalg med kompetence delegeret fra Skanderborg Byråd.

Udvalget har til opgave at udføre de opgaver, der er tillagt udvalget i henhold til lov om støtte til folkeoplysning, inden for de økonomiske rammer og retningslinjer, som fastsættes af kommunalbestyrelsen.

Folkeoplysningsudvalget er dialog-, samtale- og høringspart i relation til det samlede folkeoplysende område.

Valg til folkeoplysningsudvalget finder sted hvert fjerde år i forbindelse med valg til byrådet.

Åbn alle
 • Folkeoplysningsudvalgets formål og opgave
 • Folkeoplysningsudvalgets medlemmer
 • Vedtægter
 • Forretningsorden
 • Mødeplan

Idrætssamvirket

Idrætssamvirket er paraplyorganisation for idrætsforeningerne i kommunen.

Idrætssamvirket administrerer bl.a. midlerne i Idrætspuljen.

Åbn alle
 • Idrætssamvirkets formål og vedtægter
 • Idrætssamvirkets bestyrelse og sekretariat
 • Mødeplan og referater
 • Facilitetsundersøgelse

Kunstråd Skanderborg

Kunstrådet stiller løbende sin kompetence til rådighed og yder vejledning til kommune, virksomheder, foreninger m.m. i forbindelse med kunstindkøb, planlægning og gennem­førelse af større kunstprojekter. 

Kunstrådet er høringspart, når Skanderborg Kommune indkøber kunst samt ved nybyggeri eller renoveringsarbejder, hvori der indgår kunstnerisk udsmykning. Tilsvarende høres Kunstrådet ved renovering eller omplacering af kommunens eksisterende værker.

Åbn alle
 • Kunstråd Skanderborg

Landsbysamvirket

Landsbysamvirket er en paraplyorganisation for landsbyerne og det åbne land i Skanderborg Kommune. 

Landsbysamvirket fordeler efter politisk vedtagne principper midler fra Landdistriktspuljen til udvikling af landsbyerne i Skanderborg Kommune.

Åbn alle
 • Landsbysamvirket

Kontakt Center for Strategi og Kultur

Center for Strategi og Kultur
Staben Kultur, Borgere og Planlægning

Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

 

E-mail: strategiogkultur@skanderborg.dk

Sikker e-mail til kommunen (e-mails med personfølsomme oplysninger) kan du sende via din digitale postkasse på Borger.dk:

Tlf. nr. 8794 7000