Menu Søg

Ledig og medlem af en a-kasse

Hvis du er ledig, medlem af en a-kasse og har ret til dagpenge, skal du være tilmeldt Jobcentret som ledig.

På Jobcentret bliver du tilknyttet en jobkonsulent, som rådgiver dig om dine muligheder for at komme i job eller komme i gang med aktiviteter, som kan hjælpe dig til at komme i job.

Det er din a-kasse, der beregner og udbetaler dine dagpenge.

Sådan melder du dig ledig

Du skal melde dig ledig via hjemmesiden jobnet.dk.

For at du kan få dagpenge fra første dag, er det vigtigt, at du melder dig ledig på jobnet.dk på din første ledighedsdag og at du inden for de første 14 dage, får lagt dit CV på jobnet.dk.

Inde på jobnet.dk er der en guide til, hvordan du melder dig ledig, samt hvordan du får lagt et CV ind.

Hvis du har problemer med at melde dig ledig, kan du ringe til Arbejdsmarkedsservice i jobcentret eller møde personligt op i Jobcentrets visitation (se telefon- og åbningstider nederst på denne side).

Når du har meldt dig ledig, skal du huske at udskrive en kvittering på din tilmelding.

Husk også at melde dig ledig i din a-kasse

Dit forløb som ledig

Du vil blive indkaldt til en samtale med din a-kasse kort tid efter, du har meldt dig ledig,
Her skal I blandt andet tale om dit CV og din jobsøgning.

Hvis du tidligere har været ledig og har lavet et CV på Jobnet, skal du blot opdatere dette og aktivere det igen.

Samtaler på Jobcentret

Hvis du starter forfra på en 104 ugers dagpengeperiode, skal du det første halve år til samtale på Jobcentret ca. hver fjerde uge. Du vil blive indkaldt til den første samtale på Jobcentret sammen med din a-kasse inden for de første 6 uger – med mindre du fravælger a-kassens deltagelse (i så fald skal du give enten Jobcentret eller a-kassen besked) eller a-kassen selv fravælger det. Selvom a-kassen evt. ikke skal deltage, skal du fortsat afvente at blive indkaldt til den første samtale.  

Hvis du har ledighed med dig fra en tidligere ledighedsperiode, skal du hurtigst muligt selvbooke en samtale med Jobcentret på jobnet og samtalen skal være inden for de første 3 uger. Dit forløb kommer til at afhænge af, om du har mere eller mindre end et halvt års ledighed med dig fra tidligere. Hvis du har mindre end et halvt års ledighed med dig, skal du i starten til samtale på Jobcentret ca. hver fjerde uge. Hvis du har mere end et halvt års ledighed med dig, kan der være 6-8 uger imellem samtalerne.

Din a-kasse kan svare dig på, om du har ledighed med fra tidligere eller ej, hvis du er i tvivl.

Jobcentret kan blandt andet hjælpe dig med din jobsøgning. Du kan også få tilbud om uddannelse eller kurser, der hjælper dig med din jobsøgning. Det afhænger af dit behov og af, hvilke jobmuligheder der er for dig.

Samtalerne, vi har med dig, kan blandt andet indeholde:

 • Gennemgang af jobsøgning
 • Gennemgang af CV 
 • Vurdering af behov for aktiviteter (samtale om jobplan)
 • Aftale om job der skal søges

Aktivering når du får dagpenge

Som ledig skal du deltage i aktivering.

Formålet med aktivering er at forbedre dine muligheder for at komme i arbejde.

Sammen med Jobcentret aftaler du dit aktiveringsforløb i form af en jobplan.
Du skal overholde jobplanen for at kunne få dagpenge.

Du skal i aktivering, når

 • du er under 30 år eller over 50 år og senest efter 13 ugers ledighed
 • du er fyldt 30 og ikke fyldt 50 år og senest efter 6 måneders ledighed.

Muligheder for aktivering

Mens du er i aktivering, har du pligt til fortsat at søge arbejde og tage imod arbejde, som Jobcentret finder til dig.

Der er tre former for aktivering:

Åbn alle
 • Virksomhedspraktik
 • Løntilskud
 • Vejledning og opkvalificering (kurser og efteruddannelse)

Ferie ved ledighed

Når du ønsker at holde ferie, skal du melde det på hjemmesiden Jobnet.dk senest 14 dage før første feriedag.

Hvis du ønsker at holde ferie, og der er mindre en 14 dage, til du starter ferien, skal den godkendes og registreres af Jobcentret.

CV'et

Dit CV skal være aktivt, når du holder ferie.
Arbejdsgivere og Jobcentret skal have mulighed for at søge dit CV frem til et job, der starter umiddelbart efter din ferie.

Hvis du gerne vil fortælle dem, der læser dit CV, at du holder ferie, kan du skrive, hvornår du holder ferie i CV’et under "ansættelsesvilkår".

Støtte til transport

Som ledig har du mulighed for at få støtte til transport, hvis du i forbindelse med en jobplan er i virksomhedspraktik eller deltager i et vejlednings- eller opkvalificeringsforløb.

Den daglige transport mellem hjem og arbejdssted, henholdsvis kursus-/uddannelsessted (frem og tilbage) skal overstige 24 km.

Når du er dagpengemodtager, er det din a-kasse, der skal have ansøgningen og udbetaler befordringsgodtgørelse.

Når du kommer i arbejde igen

Fuldtidsjob 

Når du kommer i fuldtidsjob igen, skal du afmelde dig på hjemmesiden Jobnet.dk eller via Jobcentret.

Hvis du bliver ansat med løntilskud, skal du stadig være tilmeldt som ledig.

Deltidsjob

Hvis du kommer i deltidsjob, skal du stadig være tilmeldt Jobcentret som ledig.

Kontakt din sagsbehandler om fortsat tilmelding til Jobcentret.

Du skal også kontakte din a-kasse, hvis du ønsker at stå tilmeldt og modtage supplerende dagpenge.

Dit CV kan stå åbent

Selv om du er i arbejde, kan du lade dit CV stå åbent på Jobnet.dk.

Arbejdsløshedsdagpenge

Du skal være medlem af en a-kasse og tilmeldt i dit lokale jobcenter for at få dagpenge

Åbn alle

Tilmeld dig jobcenter - meld dig ledig på jobnet

Hvis du bliver arbejdsløs, skal du på den første dag, du er ledig, tilmelde dig som ledig på jobnet.dk. Har du ikke internetadgang, kan du henvende dig i dit lokale jobcenter eller a-kasse og få hjælp til at blive tilmeldt.

For at få udbetalt dagpenge fra din a-kasse, skal du være tilmeldt som ledig på jobnet.dk

"Min side" på jobnet.dk

Når du er tilmeldt som ledig i jobcentret, har du fået et brugernavn og password til din egen personlige side ”Min side” på Jobnet.dk. Hvis du har meldt dig ledig på Jobnet, har du selv dannet disse koder. Har dit jobcenter meldt dig ledig, vil du få oplysningerne om dine koder tilsendt til din e-boks. Hvis du er fritaget for obligatorisk digital post, vil de blive sendt med brev til din folkeregisteradresse.
På "Min side" på jobnet.dk skal du oprette dit CV. Derudover skal du:

 • bekræfte at du er arbejdssøgende ved at tjekke jobforslag mindst hver 7. dag
 • registrere din jobsøgning i en joblog
 • melde dig rask efter sygdom
 • læse din ”Min Plan” med de aktiviteter mv., som du skal deltage i, mens du er ledig, og læse dine aftaler med jobcentret og med a-kassen.

Derudover er der forskellige muligheder for selvbetjening. Fx kan du afmelde dig, når du får arbejde, melde ferie eller melde dig syg, samt booke og ombooke samtaler med dit jobcenter.

Regler for at få arbejdsløshedsdagpenge

For at få arbejdsløshedsdagpenge, skal du:

 • være registreret som arbejdssøgende i dit lokale jobcenter fra den første dag, du er ledig
 • have været medlem af en a-kasse i mindst ét år
 • som lønmodtager have fået indberettet mindst 223.428 kr. som A- eller B-indkomst (2017) til indkomstregistret inden for de sidste tre år, hvis du er fuldtidsforsikret. Hvis du er deltidsforsikret, er beløbet 148.956 kr. (2017). Du kan dog højst medregne 18.619 kr., hvis du er fuldtidsforsikret, og 12.413 kr. pr. måned, hvis du er deltidsforsikret.  
 • hvis din dagpengeret er udløbet, og du skal genoptjene retten til dagpenge: Som lønmodtager skal du have fået indberettet mindst 1.924 løntimer  inden for de sidste tre år, hvis du er fuldtidsforsikret. Hvis du er deltidsforsikret, er timetallet 1.258 timer
 • som selvstændig erhvervsdrivende skal du have udøvet selvstændig erhvervsvirksomhed i væsentligt omfang i mindst 52 uger indenfor de sidste tre år.
 • stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Det betyder bl.a. at du skal søge og kunne overtage arbejde med dags varsel.
 • tjekke jobforslag mindst hver 7. dag.
 • have et fyldestgørende og godkendt CV senest to uger efter, du er tilmeldt som ledig i jobcentret.
Beskæftigelseskonto

De timer, som du får udbetalt løn for, efter du er begyndt at modtage dagpenge, vil blive registreret på en ”beskæftigelseskonto”. Din a-kasse registrerer timerne på grundlag af oplysninger om løntimer, som din arbejdsgiver har indberettet til indkomstregistret. De registrerede timer kan benyttes til at forlænge din dagpengeperiode og/eller til at optjene et nyt beskæftigelseskrav. 

Hvor langt tid har jeg ret til dagpenge?

Du har ret til at få dagpenge i to år inden for tre år. Det er den såkaldte ’referenceperiode’. Dit dagpengeforbrug bliver opgjort i timer, og inden for tre-årsperioden har du samlet set ret til 3.848 timers dagpenge. De timer, som du har ret til dagpenge for, falder bort, hvis du ikke når at afvikle dem inden for referenceperioden. Referenceperioden på tre år kan forlænges, fx hvis du har været syg eller været på barsel.

Kontakt din a-kasse, hvis du vil vide mere om reglernes betydning for dig.

Forlængelse af din dagpengeperiode

Hvis din dagpengeperiode på to år er udløbet inden for tre år, har du ret til at forlænge dagpengeperioden på baggrund af løntimer, som du har haft, siden du begyndte med at modtage dagpenge.
Hver arbejdstime forlænger din dagpengeperiode med to timer. De ekstra dagpengetimer skal du bruge inden for denne periode, der bliver opgjort som tre gange antallet af de timer, du har arbejdet. Du kan højst optjene 962 timer, som vil give dig ret til et 1.924 timers ekstra dagpenge inden for en periode på halvandet år.

Eksempel

Du har arbejdet 100 timer, inden din ordinære dagpengeperiode på to år er udløbet. Det giver dig ret til dagpenge i yderligere 200 timer. De 200 timer skal du afvikle inden for en periode på 300 timer. De 300 timer bliver omregnet til to måneder.  De 200 timer skal du afvikle inden for de to måneder – hvis de ikke er afviklet, falder de bort.

Kontakt din a-kasse, hvis du vil vide mere om reglernes betydning for dig. Du kan læse mere om det i disse pjecer:

Hvor meget kan jeg få i arbejdsløshedsdagpenge?

Dine dagpenge kan højst svare til 90 pct. af den løn, du tjente, før du blev arbejdsløs.  A-kassen beregner dine dagpenge på grundlag af de 12 måneder, hvor du havde den højeste indtægt inden for de seneste 24 måneder forud for beregningstidspunktet. Din indtægt opgøres som al din A- og B-indkomst inklusive arbejdsmarkedsbidrag, som er indberettet til indkomstregistret i beregningsperioden. Dit eget pensionsbidrag og dit eget ATP-bidrag bliver regnet med i indtægten, hvis du er lønmodtager. Du kan dog højst modtage dagpenge med 18.403 kr. om måneden som fuldtidsforsikret og 12.269 kr. om måneden som deltidsforsikret (2017).

Hvis du er nyuddannet eller værnepligtig

Som nyuddannet – dimittend – eller værnepligtig med forsørgelsespligt kan du få dagpenge på 82 pct. af højeste dagpengesats som fuldtids- eller deltidsforsikret. Det er som fuldtidsforsikret 15.090 kr. pr. måned (2017). Som deltidsforsikret er det 10.061 kr. pr. måned (2017).

Som nyuddannet – dimittend – eller værnepligtig uden forsørgelsespligt kan du som fuldtids- eller deltidsforsikret få dagpenge på 71,5 pct. af højeste dagpengesats. Det er som fuldtidsforsikret 13.158 kr. pr. måned (2017). Som deltidsforsikret er det 8.772 kr. pr. måned (2017).

Hvis du er under 25 år

Som ung under 25 år kan du som fuldtids- eller deltidsforsikret få dagpenge på 50 pct. af højeste dagpengesats. Det er som fuldtidsforsikret 9.202 kr. pr. måned (2017). Det er som deltidsforsikret 6.135 kr. pr. måned (2017).

Hvis du er ledig og deltager i erhvervsuddannelse

Hvis du er ledig, og deltager du i et tilbud om en erhvervsuddannelse efter beskæftigelsesreglerne, modtager du dagpenge med et beløb, der svarer til 80 pct. af højeste dagpengesats som fuldtids- eller deltidsforsikret. Det er som fuldtidsforsikret 14.722 kr. pr. måned (2017). Det er som deltidsforsikret 9.815 kr. pr. måned (2017). Beløbet kan dog ikke udgøre mere, end hvad du ville have ret til ved en individuel beregning.  Fx hvis en individuel beregning viser, at du er berettiget til 70 pct. af højeste dagpengesats, kan der ikke udbetales mere end dette. Du har mulighed for at låne  forskellen op til din individuelt beregnede dagpengesats. Det er jobcenteret, der tager stilling til, om du kan bevilges lån under en given uddannelse.

Udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge

Dagpenge er skattepligtige og bliver udbetalt bagud for én måned. Du skal udfylde et dagpengekort for hver måned, du skal have udbetalt dagpenge for.  Pengene overføres som udgangspunkt til din Nemkonto.

Karens

Når du modtager dagpenge, vil du som udgangspunkt få karens hver fjerde måned. Karens består i, at dine dagpenge bliver nedsat med værdien af én dagpengedag, dvs. med højst 849 kr. (2017).

Du kan imidlertid undgå karens, hvis du er i job i løbet af de fire måneder. Hvis du er fuldtidsforsikret, skal du have arbejdet i mindst 148 timer. Hvis du er deltidsforsikret skal du have arbejdet i mindst 97 timer. 

Afkortning af dagpengeperioden

Din dagpengeperiode afkortes med én måned, hvis du inden for de sidste otte år har modtaget dagpenge i fire år. Afkortningen sker i din nuværende dagpengeperiode. Hvis du har du har under én måned tilbage af din nuværende dagpengeperiode, sker afkortningen i en evt. efterfølgende ny dagpengeperiode. Hvis du efter udløbet af din nuværende dagpengeperiode har ret til en forlængelse af din dagpengeperiode, kan afkortningen også foretages i din forlængelsesperiode.

At stå til rådighed for arbejdsmarkedet

For at have ret til dagpenge skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Det afgør din a-kasse, om du gør. For at være til rådighed skal du bl.a.:

 • aktivt søge arbejde med fuld arbejdstid
 • være tilmeldt som ledig og have kontakt til dit jobcenter
 • oprette et CV på Jobnet.dk, som skal godkendes senest to uger efter tilmelding på jobcentret. I CV'et skal du huske at skrive jobønsker, som matcher hvor på arbejdsmarkedet der mangler arbejdskraft.
 • tjekke jobforslag mindst hver 7. dag på Jobnet.dk
 • have bopæl og opholde dig i Danmark
 • kunne og ville overtage arbejde dagen efter, at arbejdet er henvist af jobcenteret eller a-kassen
 • kunne og ville møde til samtaler og tilbud dagen efter, du har modtaget indkaldelsen
 • selv booke dine samtaler inden for en fastsat frist
 • deltage i kurser og andre tilbud, der øger mulighederne for at få arbejde.
Bekræft jobsøgning

Hvis du er tilmeldt som jobsøgende, skal du bekræfte, at du søger job mindst hver 7. dag på din egen side på jobnet.dk. Siden hedder "Min side". Hvis du fx har tjekket jobforslag en mandag, skal du senest gøre det igen mandagen efter.

Hvis du ikke bekræfter

Hvis du ikke bekræfter, at du søger jobs, bliver du afmeldt som jobsøgende i jobcentret og mister din ydelse for de dage, du ikke er tilmeldt. Den første gang, du glemmer at bekræfte din jobsøgning, får du dog en påmindelse, inden du bliver afmeldt. Det samme gælder, hvis du glemmer det for anden gang inden for 12 måneder. Hvis du ikke bekræfter inden for fristen, vil du blive afmeldt uden varsel.

Tredje gang du inden for 12 måneder glemmer at bekræfte din jobsøgning ved at tjekke dine jobforslag på Jobnet, afmeldes du uden en påmindelse og frist.

Ikke at være til rådighed

Du står ikke til rådighed for arbejdsmarkedet, hvis du er syg, ikke ønsker et fuldtidsarbejde eller kun vil arbejde for en bestemt arbejdsgiver eller arbejdsplads.

I de tilfælde mister du retten til arbejdsløshedsdagpenge, indtil du som fuldtidsforsikret har haft mindst 300 timers arbejde inden for en sammenhængende periode på tre måneder - eller indtil årsagen til, at du ikke står til rådighed, er bortfaldet. Det er fx tilfældet, hvis du var syg og derfor ikke har stået til rådighed for arbejdsmarkedet i en periode.

Du kan forsætte med at modtage din ydelse under de første 14 dages sygdom, hvis du er fuldt ledig og modtager af dagpenge eller arbejdsmarkedsydelse.

Du skal melde dig syg hos din a-kasse på første sygedag. Du kan også sygemelde dig første sygedag hos jobcenteret eller på Jobnet.

Jobsøgning

Krav til jobsøgning

Senest efter to ugers ledighed bliver du indkaldt til en cv-samtale i din a-kasse. Her påbegynder du sammen med a-kassen en personlig plan, ”Min Plan”, og I udarbejder individuelle ”Krav til jobsøgning” for dig. ”Kravene til jobsøgning” danner udgangspunkt for a-kassens vurdering af, om du er til rådighed på arbejdsmarkedet.

Registrering af jobansøgningsaktiviteter i joblog

Du skal dokumentere din jobsøgning ved løbende at registrere jobsøgningsaktiviteter og uploade ansøgninger i joblog på Jobnet eller i a-kassens eventuelle egen digitale joblog.

Du skal uploade det antal jobansøgninger i jobloggen, som din a-kasse har besluttet. Det skal du, for at a-kassen og jobcenteret kan vejlede om, hvordan du evt. forbedrer din jobsøgning, og så de samtidig kan vurdere kvaliteten af din jobsøgning.

A-kassen kan forlange, at du uploader kopier af samtlige ansøgninger i en bestemt periode. Det kan ske, hvis a-kassen er i tvivl om, hvorvidt din jobsøgning er tilstrækkelig og realistisk.

Seks ugers jobrettet uddannelse

Hvis du er ledig, er medlem af en a-kasse og har ret til dagpenge, kan du have ret til seks ugers jobrettet uddannelse.

Hvem kan deltage?

Du har ret til at deltage, hvis du enten er ufaglært, eller har en – faglært – erhvervsuddannelse eller tilsvarende uddannelse, eller hvis du har en uddannelse på erhvervsakademiniveau og samtidig har en erhvervsuddannelse eller en uddannelse, der kan sidestilles med det. Du har ikke ret til seks ugers jobrettet uddannelse, hvis du har en uddannelse på højere niveau.

Det er din a-kasse, der afgør, om du har ret til seks ugers jobrettet uddannelse. Derfor er det også dem, du skal tale med og sende ansøgning til, hvis du ønsker at gøre brug af ordningen.

 • Oversigt over a-kasser (nyt vindue)
 • jobnet.dk - dit jobcenter online (nyt vindue)
 • Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering om seks ugers jobrettet uddannelse (nyt vindue)
 • Hvilke kurser kan jeg deltage i?

  Jobrettet uddannelse består af kurser, som kan vælges inden for en erhvervsgruppe. Det er muligt at søge kurser, der varer op til i alt seks uger. Du skal vælge en erhvervsgruppe på den landsdækkende positivliste. Når du har valgt en erhvervsgruppe, kan du vælge kurser inden for den.

  Positivlisten er en liste over erhvervsgrupper og kurser, der giver de bedste muligheder for at komme i job. Listen bliver revurderet hvert år, så den afspejler de aktuelle jobmuligheder på arbejdsmarkedet. Positivlisten kan du finde på star.dk

  Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering om seks ugers jobrettet uddannelse (nyt vindue)

  Hvornår kan jeg deltage?

  Du har ret til at deltage i kurser efter fem ugers ledighed, hvis du opfylder ovenstående betingelser. Nogle kurser på positivlisten, som er særligt relevante, kan du deltage i fra første ledighedsdag. Disse kurser er markeret på listen.

  Er du under 25 år, skal du afslutte dit forløb under seks ugers jobrettet uddannelse inden for de første seks måneders ledighed. Er du 25 år eller derover, skal du afslutte dit forløb under seks ugers jobrettet uddannelse inden for de første 9 måneders ledighed.

  At miste dagpengeretten

  Du skal lægge dit CV på Jobnet.dk. Hvis du ikke gør det senest to uger efter din registrering som arbejdssøgende, risikerer du at miste retten til arbejdsløshedsdagpenge.

  Selvforskyldt ledig

  Du er selvforskyldt ledig, hvis du fx:

  • uden gyldig grund opsiger dit arbejde
  • selv er skyld i afskedigelsen
  • uden gyldig grund afviser at tage et arbejde, der henvises af jobcenteret eller a-kassen, eller udebliver fra en jobsamtale med en arbejdsgiver.
  • uden gyldig grund afslår at være med til at udarbejde en jobplan, Min Plan eller afslår/afbryder et tilbud, der er givet efter en jobplan.
  Gyldige grunde til at opsige arbejde eller afslå arbejde eller tilbud

  Du kan sige dit arbejde op, afslå et arbejde eller afslå eller ophøre i et tilbud uden at få karantæne, når du har en gyldig grund. Det kan fx være, når du opfylder en af betingelserne:

  • du har lægeattest på, at du ikke kan udføre dit arbejde på grund af sygdom, og du har gjort rimelige forsøg på at få et andet arbejde på arbejdspladsen
  • du har ikke mulighed for at få passet børn, der kræver særlig pleje.

  Du skal være opmærksom på, at selvom du har en gyldig grund, skal din a-kasse altid vurdere, om du står til rådighed for arbejdsmarkedet.

  Kontakt din a-kasse, inden du opsiger dit arbejde eller afslår et arbejde eller et tilbud mv. Så ved du, om det får konsekvenser for din dagpengeret.

  Karantæne

  Hvis du ikke har en gyldig grund, er du selvforskyldt ledig, og du får en karantæne. Det betyder, at du mister dine dagpenge i tre uger.

  Bliver du selvforskyldt ledig to gange inden for 12 måneder, mister du retten til dagpenge, indtil du som fuldtidsforsikret har haft mindst 300 timers arbejde inden for en sammenhængende periode på tre måneder.

  Kontakt a-kassen på forhånd

  Din a-kasse kan oplyse dig om konsekvenserne, hvis du afslår et arbejde eller et tilbud, eller hvis du siger op.

  G-Dage (dagpengegodtgørelse)

  Du kan ikke få dagpenge fra din a-kasse de første to dage efter, at du er blevet afskediget eller hjemsendt fra arbejdet. I stedet skal din arbejdsgiver betale dig dagpengegodtgørelse – såkaldte ’G-dage’ – de første to dage, hvor du er helt eller delvis ledig.

  Du har kun ret til G-dage, hvis du er medlem af en a-kasse og har været ansat som lønmodtager.

  Din arbejdsgiver skal betale G-dage, hvis du opfylder en eller flere af betingelserne:

  • Du bliver afskediget af grunde, du ikke selv er skyld i
  • Du bliver hjemsendt
  • Du ophører med opgave- og tidsbestemt ansættelse og lignende
  • Du bliver sat på arbejdsfordeling 
  • Du får nedsat din arbejdstid.

  Din arbejdsgiver skal ikke betale G-dage, hvis du selv siger op. 

  Nyuddannede

  Som nyuddannet – dimittend – har du ret til dagpenge, en måned efter du har afsluttet din uddannelse. Som udgangspunkt skal uddannelsen være en af disse:

  • en erhvervsmæssig uddannelse, der er normeret til at vare mindst 18 måneder
  • en erhvervsgrunduddannelse i henhold til lov om erhvervsgrunduddannelse
  • en integrationsgrunduddannelse i henhold til lov om integrationsuddannelse – IGU.

  Du skal søge om optagelse i en a-kasse, senest to uger efter du har afsluttet uddannelsen. Du kan tidligst blive optaget fra den dag, du har gennemført uddannelsen.
  Som nyuddannet modtager du dagpenge med en fast sats, der afhænger af, om du er forsørger eller ikke-forsørger. Størrelsen af dine dagpenge fremgår af afsnittet ”Hvor meget kan jeg få i arbejdsløshedsdagpenge?”.

  Værnepligtige

  Når du har afsluttet din værnepligt, er du som udgangspunkt underlagt de samme dagpengeregler som en nyuddannet – dimittend. Det gælder bl.a. størrelsen af dine dagpenge og sondringen mellem, om du er forsørger eller ikke-forsørger. Du kan dog have ret til en højere sats, hvis du var i job inden værnepligten.

  Bibeskæftigelse

  Hvis du driver selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, kan du også have ret til dagpenge. Kravet er, at din bibeskæftigelse til enhver tid kan udføres uden for normal arbejdstid, og at du står til rådighed for arbejdsmarkedet i normalt omfang.

  Din a-kasse afgør, om du har ret til dagpenge samtidig med driften af selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse. Retten til dagpenge samtidig med bibeskæftigelsen er som udgangspunkt begrænset til 78 uger.

  Supplerende dagpenge

  Du kan få supplerende dagpenge, hvis du arbejder på nedsat tid og i øvrigt opfylder betingelserne for at modtage dagpenge. Beløbet afhænger af arbejdstiden. Du kan få supplerende dagpenge i 30 uger inden for 104 uger.

  Frigørelsesattest

  Er du ansat med opsigelsesvarsel, skal arbejdsgiveren udstede en frigørelsesattest, før du kan få supplerende dagpenge.

  En frigørelsesattest er en erklæring fra arbejdsgiveren om, at der ses bort fra opsigelsesvarslet, hvis du får arbejde med længere arbejdstid.

  Hvis du afleverer attesten til a-kassen senest fem uger efter, at du er begyndt på arbejdet, får du udbetalt supplerende dagpenge fra ansættelsens første dag. Hvis du ikke afleverer attesten inden fem uger, kan du først få supplerende dagpenge fra den dag, hvor a-kassen modtager attesten.

  Dagpenge under uddannelse

  Du kan som hovedregel ikke få dagpenge, hvis du deltager i uddannelse. Der er dog enkelte undtagelser, hvis du samtidig er parat til at overtage arbejde og aktivt søger arbejde.

  Du kan uden at miste dagpengene deltage i bl.a.:

  • undervisning under 20 timer om ugen, hvis uddannelsen ikke berettiger til SU, når den udbydes som heltidsuddannelse.
  • traditionel aftenskoleundervisning
  • folkeskolens 8.-10. klassetrin
  • enkeltfagsundervisning under 20 timer om ugen på gymnasialt niveau.

  Du kan dog ikke deltage i en ph.d.-uddannelse på deltid. Der er dog visse undtagelser fra denne regel.

  Kontakt din a-kasse, hvis du vil vide mere. 

  Seniormedlemskab

  Du kan overgå til et særligt seniormedlemskab, hvis du er medlem af en a-kasse og har nået folkepensionsalderen. Du skal give din a-kasse besked om, at du ønsker at blive seniormedlem, inden udløbet af den måned, hvor du når folkepensionsalderen. Seniormedlemskabet gælder fra den efterfølgende måned.

  Du kan også optages som seniormedlem i en a-kasse uden at være medlem i forvejen. 

  Et seniormedlemskab giver dig kun ret til hjælp til og vejledning om jobsøgning. Medlemskabet giver dig ikke ret til ydelser efter lov om arbejdsløshedsforsikring mv.


  Afmelding til jobcenter

  Du skal afmelde dig i dit jobcenter med det samme, hvis du som ledig kommer i arbejde og ikke skal modtage dagpenge længere.

  Du kan afmelde dig via Jobnet.dk på ”Min Side” eller ved at kontakte dit lokale jobcenter.

  Husk, at du skal logge ind på Jobnet.dk for at tilgå ”Min Side”.

  AR 275 - Attest til a-kasse - Arbejdsophør, afvisning af arbejde samt afslag på aktiveringstilbud

  Du skal udfylde denne attest, hvis du må afslå eller opsige et arbejde eller aktiveringstilbud på grund af – eller risiko for – helbredsmæssige problemer.

  Søg om dokument PD U1 - om arbejds- og forsikringsperioder i Danmark

  Du kan med denne løsning ansøge om dokument PD U1, som bruges til at overføre danske arbejds- og forsikringsperioder, hvis du skal søge om arbejdsløshedsydelser i et andet EØS-land.

  Hvis du vil klage

  Du skal sende din klage over din a-kasses afgørelse til din a-kasse senest fire uger efter, du har modtaget afgørelsen. Giver a-kassen dig medhold i din klage, får du direkte besked fra a-kassen. Men hvis de ikke giver dig medhold, skal a-kassen sende din klage videre til Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering(CKA).  Det skal a-kassen gøre senest fire uger efter, de har modtaget din klage.

  Du skal være opmærksom på, at en klage, der sendes videre til CKA ikke forlænger nogen frister, med mindre de beslutter det. Det betyder, at den afgørelse, a-kassen har truffet, gælder frem til det tidspunkt, hvor der falder en afgørelse fra CKA.

  Hvis du ønsker at klage over CKAs afgørelse, kan du inden fire uger indbringe afgørelsen for Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg. Du skal sende klagen til direktøren for CKA. Giver CKA dig medhold i din klage, får du direkte besked fra CKA. Men hvis de ikke giver dig medhold, skal CKA sende din klage videre til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg. Det skal CKA gøre senest fire uger efter, de har modtaget din klage.

  Dagpenge i udlandet

  Du kan i nogle tilfælde få dine arbejdsløshedsdagpenge med til et EØS-land, Færøerne og Schweiz

  Åbn alle

  Kan jeg få danske dagpenge i udlandet?

  Du har mulighed for at få arbejdsløshedsdagpenge fra din danske a-kasse med til udlandet i op til tre måneder, hvis du er arbejdsløs og ønsker at søge arbejde i et andet EØS-land, Færøerne eller Schweiz.

  Betingelserne er, at:

  • Du er statsborger i et EØS-land eller Schweiz.
  • Du bor og opholder dig i Danmark indtil afrejsedatoen.
  • Du er medlem af en a-kasse.
  • Du har ret til dagpenge på det tidspunkt, hvor du rejser.
  • Du har været tilmeldt jobcentret som fuldtidsarbejdsløs i mindst fire uger før den planlagte rejsedato.
  • Du har søgt om et særligt dokument – PD U2 – før du rejser, dog tidligst 4 uger inden den planlagte afrejsedato.

  Du kan få dispensation fra kravet om fire ugers tilmelding hos jobcentret, hvis du opfylder en af betingelserne:

  • Du ønsker at følge din ægtefælle eller samlever, der skal overtage mere end fem ugers arbejde eller begynde mindst 18 måneders uddannelse i det andet EØS-land eller Schweiz.
  • Du er statsborger i det EØS-land/Schweiz, du ønsker at rejse til, og du har været tilmeldt som arbejdssøgende i jobcentret i mindst en uge, efter at du blev ledig.
  • Du kan dokumentere, at du skal til ansættelsessamtale i det andet EØS-land eller Schweiz.
  • Du har fået arbejde på deltid eller af kortere varighed i det andet EØS-land eller Schweiz, og arbejdet medfører ikke, at du bliver arbejdsløshedsforsikret i det andet land.
  • Du skal ikke opfylde fire ugers kravet, hvis du er dagpengeberettiget og tager til Færøerne.

  Hvordan får jeg dagpenge med til udlandet?

  Et særligt dokument giver dig ret til at tage dine dagpenge med dig. Hvis du opfylder betingelserne, vil din a-kasse udstede dokumentet PD U2.

  Tilmeld dig din nye arbejdsformidling i udlandet

  Med dokumentet PD U2 har du ret til dagpenge i den periode, som står i dokumentet. Men for at få dagpengene udbetalt, skal du tilmelde dig arbejdsformidlingen i det land, du rejser til, senest syv dage efter den startdato, der står i dokumentet. Ellers får du først dagpenge fra den dag, hvor du tilmelder dig hos arbejdsformidlingen.

  Stå til rådighed for arbejdsmarkedet i udlandet

  I den periode, du modtager danske dagpenge i et andet EØS-land, Færøerne eller Schweiz, skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet i det land, du er rejst til. Hvis du får arbejde, kan du ikke længere få danske dagpenge. I stedet skal du som hovedregel arbejdsløshedsforsikres der, hvor du får arbejde.

  Sådan bliver dine dagpenge udbetalt i udlandet

  Dine dagpenge bliver som hovedregel udbetalt af din danske a-kasse, hvis du kan få dagpengene med til et EØS-land, Færøerne eller Schweiz. Drejer det sig om landene Norge, Island eller Liechtenstein, skal du dog have udbetalt dagpenge fra myndighederne i det pågældende land, fx arbejdsformidlingen.

  Rejs hjem inden tre måneder

  Finder du ikke arbejde i det andet EØS-land, Færøerne eller Schweiz, er det vigtigt, at du er tilbage i Danmark og tilmelder dig dit lokale jobcenter, inden fristen på tre måneder udløber. Fristen fremgår af det dokument PD U2, som a-kassen har udstedt til dig.

  EU- og EØS-lande

  EU-landene er: Belgien, Bulgarien, Cypern (den græske del), Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Italien, Kroatien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig.

  EU-landene kaldes sammen med Island, Liechtenstein og Norge for EØS-landene på baggrund af en aftale mellem EU og de tre lande.

  Hvis du vil klage

  Ønsker du at klage over en afgørelse om arbejdsløshedsforsikring på tværs af landegrænser, skal du sende din klage til din a-kasse senest fire uger efter, du har modtaget a-kassens afgørelse.

  Hvis a-kassen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Arbejdsskadestyrelsen eller Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Styrelsernes afgørelser kan du klage over til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg.