Menu Søg

Naturbeskyttelse

Beskyttede naturtyper

Ifølge Naturbeskyttelseslovens § 3 må der ikke foretages ændringer i tilstanden af:

 • Søer og vandhuller, hvis de er på mindst 100 m2.
 • Moser, enge, heder, overdrev, strandenge og strandsumpe, hvis de hver for sig eller i sammenhæng har et areal på mindst 2.500 m2.
  Moser under 2.500 m2 er også beskyttede, hvis de ligger ved beskyttede vandløb eller søer.
 • De fleste vandløb er også beskyttede.  

Beskyttelsen betyder, at der ikke må foretages indgreb, der ændrer på tilstanden inden for et § 3-område. 
Det kan for eksempel dreje sig som dræning, omlægning, opfyldning eller tilplantning.

Kommunen kan i særlige tilfælde dispensere fra dette forbud.

Ansøgning

Hvis du ønsker at foretage et indgreb i et beskyttet område, skal du sende en ansøgning om dispensation til Natur og Miljøafdelingen.

Du skal begrunde ansøgningen, og du skal angive på et kort, hvad ansøgningen omfatter og anføre matrikelnummer.

Kommunen giver normalt kun dispensation til indgreb, hvis

 • der er tale om særlige omstændigheder
 • indgrebet er af naturmæssigt underordnet betydning
 • indgrebet efter en samlet vurdering medfører en forøgelse af naturindholdet i området.

Kommunen giver normalt ikke dispensation til indgreb, der er begrundet i landbrugsmæssige, økonomiske eller rekreative interesser.

Det kræver ikke dispensation at opretholde den drift (f.eks græsning), der hidtil har været på arealet, men driften må ikke intensiveres (f.eks ved gødskning på hidtil ugødskede naturområder).

Sagsgang

Når kommunen har modtaget ansøgningen, foretager vi en besigtigelse af området - evt. sammen med dig.

Kommunen vurderer naturtilstanden og hvilken betydning, indgrebet vil få for naturområdet.
Dette danner grundlag for en foreløbig vurdering, som vi sender til dig. 

Afgørelse

På baggrund af den foreløbige vurdering og dine kommentarer, træffer kommunen afgørelse:

 • Om områdets naturstatus (begrundelse for, at området er omfattet af loven).
 • Om det ansøgte.
 • Hvis der gives en dispensation til det ansøgte, vil denne ofte indeholde nogle betingelser, der skal opfyldes, hvis dispensationen skal udnyttes.  

Klagemulighed

Inden for 4 uger efter afgørelsen er sendt, kan man klage over afgørelsen til Natur- og miljøklagenævnet.
En klage betyder, at dispensationen ikke må udnyttes, før Natur- og miljøklagenævnet har afgjort klagen. 

En dispensation efter Naturbeskyttelsesloven kan påklages af: 

 • ansøgeren,
 • ejeren af ejendommen,
 • offentlige myndigheder,
 • en berørt nationalparkfond, oprettet efter lov om nationalparker,
 • lokale foreninger og organisationer, som har væsentlig interesse i afgørelsen
 • landsdækkende foreninger og organisationer, som har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål.

Tilsyn

Kommunen fører tilsyn med, at dispensationen overholdes.

Kontakt Natur og Miljø

Natur- og Miljøafdelingen

Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

E-mail: natur@skanderborg.dk

Sikker e-mail til kommunen (e-mails med personfølsomme oplysninger) kan du sende via din digitale postkasse på Borger.dk:

Tlf. 8794 7736

Telefontid:
Mandag og tirsdag 8.30 - 13.00
Onsdag: Lukket
Torsdag og fredag 8.30 - 13.00

Åbningstid:
Mandag og tirsdag 10.00 - 13.00
Onsdag: Kun åbent for borgere med aftale
Torsdag: 10.00 - 17.00
Fredag: 10.00 - 13.00

Bestil personlig betjening