Menu Søg

Dødsfald og begravelse

Dødsfald

Ved dødsfald skal en læge skrive en dødsattest

Åbn alle

Dødsattest

Umiddelbart efter et dødsfald skal en læge indberette dødsfaldet elektronisk og der kan efterfølgende udstedes en dødsattest. Hvis dødsfaldet er sket hjemme, er det afdødes egen læge eller en lægevagt, der udsteder dødsattesten. Sker dødsfaldet på et sygehus, vil det være en læge derfra.

I de fleste tilfælde, hvor den elektroniske indberetning af dødsfaldet er sket, er det ikke nødvendigt at begravelsesmyndigheden får forelagt en dødsattest, men der kan være tilfælde, hvor det er nødvendigt, at begravelsesmyndigheden får dødsattesten forelagt.

Du kan kontakte begravelsesmyndigheden, sognet hvor afdøde boede, for nærmere vejledning.

Ingen pårørende til afdøde

Findes der ingen pårørende eller andre nærtstående personer til afdøde, er det afdødes bopælskommune, der skal anmelde dødsfaldet, ligesom det også er kommunen, der dækker udgiften til begravelsen. I en sådan situation vil det også være kommunen, der bestemmer, hvordan begravelsen skal foregå, og kommunen overtager boet.

Afdødes bankkonto spærres

Når dødsanmeldelsen er registreret i folkeregistret, bliver afdødes bankkonti normalt spærret. Også fælles bankkonti spærres, og efterlevende ægtefælle vil først kunne hæve penge efter det første møde i skifteretten.

Hvad sker der med afdødes digitale post?

Hvis en borger dør, eksisterer postkassen stadig. Myndigheder kan dog ikke sende Digital Post til den afdøde. Det var muligt frem til den 22. november 2014, men pga. uhensigtsmæssigheder for de pårørende med at tilgå Digital Post efter dødsfald, blev reglerne ændret, så det ikke længere er muligt at sende via Digital Post.

Afdødes digitale post opbevares i fem år fra den 1. november 2014.

Adgang til at læse afdødes digitale post?

Læseadgange ophører efter Justitsministeriets påbud ved dødsfald. Hvis du som pårørende har brug for at læse afdødes digitale post, skal du bede om læseadgang ved at indsende en skifteretsattest via e-Boks.dk Du får en skifteretsattest ved at henvende dig til skifteretten, der behandler dødsboet.

Anmod om begravelse eller ligbrænding

Se under menupunktet "Begravelse eller bisættelse"

Begravelse eller bisættelse

En afdød skal enten begraves eller brændes (kremeres) og bisættes

Åbn alle

Anmod om begravelse eller ligbrænding

Hvis du er pårørende til en afdød og skal tage stilling til, om afdøde skal begraves eller brændes (kremeres) og bisættes, skal du gøre dette ved at udfylde en anmodning om begravelse eller ligbrænding. Dette skal du gøre digitalt her på siden. Klik på 'Start'.

Hvis du ikke kan få NemID, kan du i stedet anvende en blanket:

Hvis du i stedet ønsker en bedemand skal sende en anmodning digitalt, skal du udfylde og udlevere en fuldmagt til bedemanden:

Hvis du ikke har NemID:

Begravelse

Ved begravelse bliver afdøde lagt i en kiste og begravet på kirkegården.

Bisættelse

Ved bisættelse bliver afdøde brændt på et krematorium, og asken lægges i en urne, der nedsættes i jorden på kirkegården. Det er også tilladt at sprede asken over havet.

Siden 1. august 2008 har det desuden været lovligt at blive begravet på særlige skovgravpladser. De første er under forberedelse flere steder i landet.

Har afdøde tilkendegivet ønske om begravelse eller kremering samt eventuel askespredning, vil dette blive fulgt. Ellers skal du vælge dette på anmodningen. Hvis sognepræsten kan godkende anmodningen, udsteder han/hun en begravelsesattest. Den afdøde må hverken begraves eller brændes, før begravelsesattesten er skrevet.

Du kan som pårørende vælge selv at stå for alle de praktiske forhold omkring en begravelse, eller du kan aftale med en bedemand, hvilke ting han skal tage sig af. Jo mere du selv tager dig af, jo billigere bliver begravelsen.

På Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside kan du finde råd, inden du vælger bedemand.

Hvis du ikke kan få NemID

Hvis du ikke kan få NemID, kan du udfylde en blanket:

Når blanketten er udfyldt, skal den printes og sendes til kirkekontoret i det sogn, hvor afdøde boede.

Find dit sogn:

Kirkelig begravelse

Var den afdøde medlem af folkekirken eller et andet trossamfund, vil det blive taget som udtryk for et ønske om kirkelig begravelse, med mindre den døde havde givet udtryk for andet.

En begravelse, hvor en præst fra folkekirken medvirker, vil som regel foregå i kirken eller et begravelseskapel på kirkegården.

Selv om afdøde var medlem af folkekirken, kan begravelse eller bisættelse godt afholdes et andet sted end i kirken, hvis det aftales med sognepræsten.

Folkekirkens begravelseskapel kan også benyttes ved andre trossamfunds kirkelige begravelser.

Hvis der ikke er begravelseskapel i sognet, kan biskoppen give tilladelse til, at en præst fra et andet kristent trossamfund forestår begravelse i folkekirken.

Find salmer online

På den danske salmebog online kan du finde salmernes tekst og forskellige melodier til dem.

Borgerlig begravelse

Der er ingen specielle krav til, hvordan en borgerlig begravelsesceremoni skal foregå. Man kan arrangere en højtidelighed i et kapel, i eget hjem eller andet.

Der skal normalt betales et mindre beløb for leje af kapel, samt eventuel organist og kor.

Anmodning om begravelse af dødfødt barn

Anmodning om begravelse eller ligbrænding af dødfødt barn skal ske senest 8 hverdage efter fødslen. Det gælder, uanset om du er medlem af folkekirken eller ej.

Ved registrering af et dødfødt barn skal forældreoplysninger samt oplysninger vedrørende begravelsen registreres. Det er også muligt at få registreret et kaldenavn til barnet.

Blanketten skal sendes til det sogn, hvor moren bor. Find sognet herunder.

Er I som forældre ikke gift med hinanden, kan I som forældre registrere faderskabet til jeres barn i tilfælde, hvor barnet er dødfødt eller død kort efter fødslen. Anvend blanketten Registrering af faderskab.

Dødfødt inden udgangen 22. svangerskabsuge 

Er jeres barn dødfødt inden udgangen af 22. svangerskabsuge, er der i juridisk forstand tale om en abort. For at en begravelse eller en urnenedsættelse kan ske på kirkegården kræves en særlig attest fra jordemoderen, men ingen dødsattest eller dødsanmeldelse. Denne særlige attest kaldes også en nedgravningsattest.

Nedgravningsattesten afleveres til bedemanden eller på kirkegårdskontoret.

Bemærk, at det er jordemoderen, der skal underskrive og stemple attesten. Find attesten herunder.

Hvis du ønsker din aske spredt over åbent hav

Din aske kan blive spredt over åbent hav, hvis du skriftligt har tilkendegivet et ønske om det. Dette kan du gøre ved at bruge selvbetjeningsløsningen.

Du må også gerne skrive dit ønske på almindeligt papir. Husk, at det skal indeholde dit navn, adresse, cpr. nr. samt dato og underskrift. Sørg for at lægge blanketten sammen med dine øvrige papirer til brug for de efterladte i forbindelse med dit dødsfald.

Når de pårørende anmelder dit dødsfald, skal blanketten vedlægges.

Askespredning når ønsket ikke er skrevet ned

Der er i lovgivningen krav om, at afdøde selv skriftligt har erklæret, at asken skal spredes over åbent hav. Er ønsket ikke nedskrevet af afdøde selv, kan begravelsesmyndigheden dispensere fra kravet om skriftlighed, hvis det godtgøres, at askespredning utvivlsomt var afdødes ønske. Læs mere i bekendtgørelse om begravelse og ligbrænding, § 3, stk. 3:

Hvordan foregår askespredning

Askespredningen skal foregå over åbent vand, det vil sige over havet eller over større fjorde eller bugter. Det er ikke tilladt at sprede asken over en sø. Det er heller ikke tilladt at sprede aske over land.

Det er de efterladte, som skal sørge for at få asken spredt, og spredningen af asken skal foregå på en måde, der ikke vækker opsigt. Bedemanden kan også stå for askespredning.

Det er ikke tilladt at sænke urner med aske i havet.

Det er biskoppen der eventuelt kan tillade at man foretager en anden sømmelig handling med asken, når der foreligger et bestemt ønske fra afdøde.

Hvis du vil klage

Kirkekontoret eller præsten afgør, om begravelsen kan ske, som det er ønsket ved udfyldelse af anmodningen.

Hvis du er uenig i præstens afgørelse, kan du klage til præsten. Præsten skal enten tage klagen til følge eller sende sagen videre til skifteretten.

Hvis du vil klage over en bedemand, skal du anlægge en civil retssag ved Domstolene eller oprette en klage ved Center for Klageløsning i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Det koster 100 kr. (2017) at klage.

Hvis du vil klage over biskoppens afgørelse om askespredning, skal du klage til til ministeren for ligestilling og kirke. Du skal klage skriftligt inden fire uger efter at du har fået meddelelse om afgørelsen.

Begravelseshjælp

Er du pårørende, kan du søge om begravelseshjælp, hvis afdøde havde ret til dansk sygesikring

Åbn alle

Hvordan søger jeg om begravelseshjælp?

Du kan selv søge om begravelseshjælp, men nogle bedemænd tilbyder også at gøre det på vegne af dig. Søger en bedemand eller en anden person på vegne af dig, skal vedkommende bruge en skriftlig fuldmagt fra dig.

Du søger om begravelseshjælp hos Udbetaling Danmark ved at bruge selvbetjeningsløsningen.
Klik på 'Start'.

Hvem kan få begravelseshjælp?

Som pårørende kan du få begravelseshjælp, hvis det er dig, der sørger for begravelsen, og afdøde har haft ret til dansk sygesikring. Det har ingen betydning for begravelseshjælpen, om afdøde bliver begravet eller bisat.

Hvordan udfylder jeg ansøgningen?

Hvis du er i tvivl om, hvordan du udfylder felterne i den digitale ansøgning, kan du få en hjælpetekst frem ved at klikke på spørgsmålstegnet ud for det felt, du er i tvivl om.

Du kan måske få mere i begravelseshjælp

Selvom du allerede har fået udbetalt minimumsbeløbet i begravelseshjælp, kan du måske få mere i begravelseshjælp nu.

Udbetaling Danmark har ændret praksis omkring udbetalingen af begravelseshjælp. Det vil sige, at hvis du søger om formueafhængig begravelseshjælp, så behandler Udbetaling Danmark din ansøgning, selvom du allerede har fået udbetalt minimumsbeløbet i begravelseshjælp.

Tidligere har det kun været muligt at søge om begravelseshjælp én gang. Hvis man havde søgt om udbetaling af minimumsbeløbet, kunne man derfor ikke søge om den formueafhængige begravelseshjælp senere.

Den ændrede praksis betyder også, at du kan få genoptaget din sag, hvis du tidligere har fået afvist din ansøgning om formueafhængig begravelseshjælp, fordi du allerede havde fået udbetalt minimumsbeløbet i begravelseshjælp.

Hvor meget kan jeg få i begravelseshjælp?

Begravelseshjælpens størrelse afhænger af afdødes alder, familieforhold, formue og evt. ægtefælles formue. Begravelseshjælpen udbetales som et engangsbeløb, du ikke skal betale skat af.

Hvis afdøde var 18 år eller mere
Hvis afdøde var 18 år eller mere, kan du højst få 10.750 kr. (2017) i begravelseshjælp.

Begravelseshjælpen afhænger af formuen:

 • Hvis afdøde efterlader sig børn under 18 år eller en ægtefælle, nedsættes begravelseshjælpen, hvis afdødes eller ægtefællernes samlede formue på dagen for dødsfaldet overstiger 36.000 kr. (2017). Er afdødes eller ægtefællernes samlede formue over 46.750 kr. (2017), bortfalder begravelseshjælpen helt.
 • Hvis afdøde hverken efterlader sig børn under 18 år eller en ægtefælle, nedsættes begravelseshjælpen, hvis afdødes formue overstiger 18.050 kr. (2017). Er afdødes formue over 28.800 kr. (2017), bortfalder begravelseshjælpen helt.
I formuen indgår fx:
 • indestående i banken
 • pantebreve og kursværdi af obligationer og aktier
 • kontanter
 • ejendomsværdi
 • værdi af andele i andelsboligforeninger
 • anparter og investeringsbeviser
 • engangsudbetalinger som følge af dødsfaldet
Hvis afdøde var født før 1. april 1957

Hvis afdøde var født før 1. april 1957, kan du få mindst 1.050 kr. i begravelseshjælp, uanset formue. Dette beløb kaldes for minimumsbeløbet. Hvis du kun ønsker at søge om minimumsbeløbet, skal du ikke oplyse Udbetaling Danmark om evt. formue.

Hvis afdøde var under 18 år
Hvis afdøde var under 18 år, er begravelseshjælpen et fast beløb. Det gælder også børn, som er dødfødte. Beløbet er 9.000 kr. (2017).

Hvilken dokumentation skal jeg sende, når jeg søger begravelseshjælp?

Hvis du søger om formueafhængig begravelseshjælp, skal du sende dokumentation for formue og gæld samt dokumentation fra skifterettens behandling af boet.

Dokumentationen, du skal sende, hvis du ikke søger om formueafhængig begravelseshjælp, afhænger af hvordan boet er blevet behandlet:

Boet er behandlet som: Du skal sende:
boudlæg skifteretsattesten og dokumentation for afdødes gæld og evt. ægtefælles formue og gæld inkl. særeje.
uskiftet bo eller ægtefælleudlæg skifteretsattesten med kopi af formueoversigt eller et formueskema og dokumentation for formue og gæld inkl. særeje. Du skal sende dokumentation for både dig og din ægtefælle.
forenklet privat skifte eller almindeligt privat skifte skifteretsattest, åbningsstatus og dokumentation for formue og gæld inkl. oplysning om evt. ægtefælles formue, gæld og særeje. Hvis der er lavet endelig opgørelse af boet, skal du sende den i stedet for åbningsstatus.
bobestyrer bo skifteretsattest, boopgørelse og oplysning om evt. ægtefælles formue og gæld inkl. særeje

Du skal også oplyse om engangsudbetalinger, fra fx ATP Livslang Pension, Lønmodtagernes Dyrtidsfond og evt. forsikringer.

Begravelseshjælp til dødfødt barn
Hvis du skal søge om begravelseshjælp til dødfødt barn uden cpr nr, skal du sende :

 • Nedgravningsattest
 • Dødsattest

Hvis barnet har fået cpr.nr., skal du ikke indsende dokumentation.

Hvordan og hvornår bliver begravelseshjælpen udbetalt?

Udbetaling Danmark udbetaler begravelseshjælpen til din NemKonto. Hvis en bedemand søger på vegne af dig, vil udbetalingen ofte ske direkte til bedemanden.

Hvis Udbetaling Danmark har behov for yderligere oplysninger, bliver begravelseshjælpen som udgangspunkt udbetalt, når skifteretten har afsluttet behandlingen af boet, og Udbetaling Danmark har modtaget den nødvendige dokumentation.

Hvem skal jeg kontakte, hvis jeg har spørgsmål?

Du kan kontakte Udbetaling Danmark, hvis du har spørgsmål om begravelseshjælp og ikke kan finde svar her på borger.dk.

Ring på tlf. 70 12 80 83, eller send Digital Post til 'Begravelseshjælp'.

Udbetaling Danmarks telefoner er åbne:

Mandag-onsdag kl. 8-16
Torsdag kl. 8-18
Fredag kl. 8-15

Hvornår får jeg svar på min ansøgning?

Du får svar på din ansøgning om begravelseshjælp, senest 21 hverdage efter Udbetaling Danmark har modtaget den.

Når du har søgt begravelseshjælp, beregner Udbetaling Danmark, hvor meget du kan få. Udbetaling Danmark sender et brev til Digital Post, hvor der står, om du kan få begravelseshjælp, og hvor meget du kan få. Har du ikke ret til begravelseshjælp, får du et brev med en begrundelse.

Hvis du er fritaget fra Digital Post, får du et brev med fysisk post.

Hvis du vil klage

Du har mulighed for at klage over en afgørelse om begravelseshjælp til Patientklagecenteret i Styrelsen for Patientsikkerhed. Patientklagecenteret skal have din klage senest 4 uger efter, du har modtaget afgørelsen.

Du kan også kontakte ATP´s kundeambassadør, hvis du er utilfreds med måden, Udbetaling Danmark har behandlet din sag på.

Efterlevelseshjælp

Det er Udbetaling Danmark, der udbetaler efterlevelseshjælp.

Åbn alle

Hvem kan få efterlevelseshjælp?

Du kan søge om efterlevelseshjælp, hvis din ægtefælle eller samlever dør. Efterlevelseshjælpen er et engangsbeløb, der afhænger af din indkomst og formue.

Hvis du har brug for hjælp

Det er Udbetaling Danmark, der udbetaler efterlevelseshjælp. Har du spørgsmål om efterlevelseshjælp, kan du finde svar på borger.dk/efterlevelseshjaelp. Her kan du:

 • søge om efterlevelseshjælp.
 • få svar på de oftest stillede spørgsmål om efterlevelseshjælp.

Du kan også kontakte Udbetaling Danmark: