Menu Søg

Hjælp og økonomisk støtte

Hvis du har en sindslidelse, en hjerneskade eller et andet handicap - eller hvis du er pårørende, har du mulig for at søge forskellige former for økonomisk, praktisk og pædagogisk støtte og hjælp i hverdagen. 
Støtten giver dig mulighed for at få et hverdagsliv på egne betingelser og dermed størst mulig indflydelse på dit liv. 

Du finder oplysninger om mulighederne nedenfor på denne side.

Hvis du vil søge om social eller økonomisk støtte, skal du kontakte Fagsekretariatet Ældre og Handicap.
Se kontaktoplysninger nederst på siden.

Har du brug for en aflastningsordning?

I en afgrænsede periode kan vi tilbyde aflastning uden for hjemmet til dig med handicap, sindslidelse eller særlige sociale problemer.

Du kan søge om en aflastningsplads, hvis du:

 • har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige gøremål eller pleje
 • i en periode har behov for særlig støtte i forbindelse med behandling.

Der vil i forbindelse med din ansøgning blive lavet en socialfaglig vurdering af dit behov, og du vil blive informeret om mulighederne for aflastning.

Hvis du vil søge om aflastningsordning, skal du kontakte Fagsekretariatet Ældre og Handicap.
Se kontaktoplysninger nederst på siden.

Har du brug for bostøtte?

Bostøtte er hjælp, omsorg og støtte i egen bolig til dig med fysiske, psykiske eller særlige sociale problemer. Hvor meget hjælp, du kan få, afhænger af dit behov.
Du kan få bostøtte i eget hjem eller i et af kommunens sociale tilbud.

Gennem et planlagt pædagogisk forløb får du mulighed for at udvikle og vedligeholde dine færdigheder og sociale kompetencer, så du har størst mulig indflydelse på din egen tilværelse.

Kontakt

Hvis du vil søge om bostøtte, skal du kontakte Fagsekretariatet Ældre og Handicap.
Se kontaktoplysninger nederst på siden.

Har du brug for en ledsagerordning?

Ordningen er et tilbud til dig med handicap, der har behov for ledsagelse til at deltage i aktiviteter uden for hjemmet.

Du søger om ledsagerordning, betaling af udflugter til befordring og ledsagerkort til DSB via links nedenfor.

Hvem kan søge om ledsagerordning?

Er du mellem 18 og 67 år, og har du en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, der gør, at du ikke kan færdes på egen hånd, kan du søge om en ledsageordning.

Hvis du har fået tildelt ledsageordningen, inden du er fyldt 67 år, kan du fortsat benytte ordningen, når du er fyldt 67 år.

Hvis du har et større behov for assistance i hverdagen, kan du søge om den udvidede hjælpeordning borgerstyret personlig assistance (BPA). 

Hvor mange timer kan jeg have en ledsager?

Du kan få op til 15 timers ledsagelse om måneden til formål, du selv bestemmer. Du kan opspare de 15 månedlige timer i højest seks måneder. Det vil sige, at du inden for en periode på seks måneder maksimalt kan spare 90 timer sammen.
Du kan ikke bruge dine ledsagetimer på forskud.

Kan jeg selv vælge min ledsager?

Du har ret til selv at udpege en person til at fungere som ledsager. Det kan normalt ikke være personer med nær tilknytning til dig, fx forælder, en ægtefælle, eller et lignende nærtstående familiemedlem.

Kommunen godkender og ansætter din ledsager. Ved valg af ledsager, bliver der også lagt vægt på, at du og ledsageren har fællesinteresser.

Hvem betaler udgifter for transport mv. til min ledsager?

Hvis du ønsker at tage din ledsager med i biografen, til koncert eller lignende, skal du selv dække omkostningerne. Det gælder også udgifter til ledsagers transport.

Du kan dog ansøge hos kommunen om et årligt tilskud på 849 kr. (2016) til delvist at dække din ledsagers udgifter.

Der er også mulighed for at søge om ledsagerkort til DSB, herunder til en række kulturinstitutioner.

Vil du vide mere

Hvis du vil vide mere, kan du kontakte Fagsekretariatet Ældre og Handicap.
Se kontaktoplysninger nederst på siden.

Har du brug for en hjælpeordning - BPA

Med hjælpeordningen Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) kan du selv ansætte hjælpere, der kan give dig praktisk og personlig hjælp i dagligdagen.

Ordningen kan give dig fleksibilitet og indflydelse og på den måde give dig en friere og mere indholdsrig dagligdag.

Ansøg om hjælpeordning

Hvis du vil ansøge om hjælpeordning eller vil vide mere, kan du kontakte Fagsekretariatet Ældre og Handicap.

Hvem er ordningen for?

 • Du er over 18 år med varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse - der er ingen øvre aldersgrænse.
 • Du har et hjælpebehov, som ikke kan dækkes af personlig og praktisk hjælp.
 • Du kan fungere som arbejdsgiver eller som minimum arbejdsleder for dine hjælpere.

Hvis du overfører tilskuddet til en nærtstående, en virksomhed eller forening, skal du dog alene være i stand til at fungere som arbejdsgiver/arbejdsleder for hjælperne.

Hvad er formålet med BPA?

Målet med ordningen er, at du fastholder eller får et selvstændig liv med fokus på dine personlige ønsker og behov.

Hvad sker der med min ansøgning?

Når du har kontaktet os, vurderer vi dit behov, om du kan være arbejdsgiver og beregner dit tilskud til at ansætte en eller flere hjælpere.

Hvis jeg allerede er arbejdsgiver?

Nyttige dokumenter

Hvis du er døvblind og har brug for en kontaktperson

Er du over 18 år og har både syns- og hørenedsættelse i alvorlig grad, har du mulighed for en særlig form for hjælp til støtte og kontakt.

Du er med til at finde og godkende kontaktpersonen, og kommunen ansætter vedkommende.

Ansøg om hjælpeordning

Hvis du vil ansøge om kontaktperson eller vide mere, kan du kontakte Fagsekretariatet Ældre og Handicap.

Hvilken hjælp kan en kontaktperson give?

En kontaktperson skal:

 • besøge og kommunikere med dig - være bindeled til dine omgivelser.
 • formidle til taktilt tegnsprog for dig til møder, hvor der er central tolkning, hvis kontaktpersonen er i stand til det.
 • orientere dig om hverdagen (avislæsning, TV m.m.) og hjælpe med at oversætte breve, meddelelser, regninger m.v.
 • ledsage dig til indkøb, besøg, forretninger m.v. og være bindeled til myndigheder, postkontor, bank m.v.
 • ledsage dig til fritidsaktiviteter, kurser, møder m.v.

Ved lægebesøg er det op til dig at vurdere, om det er nødvendigt med en tolk, eller om kontaktpersonen kan udføre opgaven. En evt. tolk skal du selv betale.

Hjælp til personlig og praktisk hjælp indgår ikke i ordningen.

Ordningen kan bidrage til, at du kan leve dit liv så normalt som muligt på trods af dine udfordringer.

Behandling af dine fysiske, psykiske eller sociale funktioner

Du kan få hjælp til behandling, hvis du har betydeligt varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller har særlige sociale problemer. Formålet med behandlingen kan fx være at genoptræne hjernens tabte funktioner eller at behandle traumer psykologisk.

Ansøg om behandling

Hvis du vil ansøge om behandling eller vide mere, kan du kontakte Fagsekretariatet Ældre og Handicap.

Hvornår kan jeg få hjælp til behandling?

Du kan søge om hjælp til behandling:

 • når det er nødvendigt for at bevare eller forbedre dine fysiske, psykiske eller sociale funktioner, og
 • når du ikke kan opnå dette gennem de behandlingstilbud, du kan tilbydes efter anden lovgivning.

Behandlingen er, i forhold til andre socialpædagogiske tilbud, mere vidtrækkende med en tværfaglig behandling af den nedsatte funktionsevne.

Du kan læse mere i serviceloven på hjemmesiden retsinformation.dk

Har du brug for økonomisk støtte til merudgifter?

Har du varig fysisk eller psykisk handicap, kan du søge om tilskud til de nødvendige merudgifter, du har i din dagligdag.

En merudgift er en udgift, du ikke ville have haft, hvis ikke det var for den nedsatte funktionsevne.

Eksempler på nødvendige merudgifter:

 • Særlige kurser
 • Kost og diætpræparater
 • Tøj og sko
 • Medicin
 • Transport i fritid og til og fra arbejde/uddannelse
 • Indskud i lejebolig anvist af kommunen
Åbn alle
 • Hvem kan søge om tilskud?
 • Hvordan bliver min ansøgning vurderet?

Har du brug for handicapkørsel til fritidsformål?

Er du svært bevægelseshæmmet kan du søge om handicapkørsel til blandt andet besøg hos familie og venner, kulturelle aktiviteter, optiker og tandlæge.

Det er kommunen, der beslutter, om du kan få bevilget kørsel.

Se kontaktoplysninger i den grønne boks nederst på siden.

Åbn alle
 • Du kan søge, hvis
 • Antal ture, pris og betalende gæster
 • Transport til praktiserende læge og speciallæge
 • Transport til behandling på sygehus og til genoptræning

Kontakt Ældre og Handicap

Fagsekretariatet Ældre og Handicap

Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

 

E-mail: aeldreoghandicap@skanderborg.dk
 

Sikker e-mail til kommunen (e-mails med personfølsomme oplysninger) sendes via din digitale postkasse på Borger.dk:

www.borger.dk/post

Tlf. 8794 7850

 

Telefontid:
Mandag og tirsdag 8.30 - 13.00
Onsdag: Lukket
Torsdag og fredag 8.30 - 13.00

 

Åbningstid:
Mandag og tirsdag 8.30 - 13.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 10.00 - 17.00
Fredag: 10.00 - 13.00