Menu Søg

Genoptræning og rehabilitering

På denne side kan du læse om genoptræning og erhvervet hjerneskade. 

Genoptræning efter sygehusindlæggelse

Hvis du har været indlagt på hospitalet og fået en genoptræningsplan, er der følgende muligheder:

 • Specialiseret ambulant genoptræning
  Det betyder, at genoptræningen vil foregå på hospitalet, og de vil indkalde dig til genoptræning.
 • Almindelig ambulant genoptræning
  Det betyder, at genoptræningen vil foregå i kommunen, og du vil blive kontaktet via e-Boks af genoptræningsvisitationen i Skanderborg Kommune om det videre forløb.

Valg af genoptræningssted

Som borger kan du som udgangspunkt selv vælge mellem flere steder, hvor genoptræningen kan foregå.

Træningen kan foregå hos:

Aktivitet og træning

 • Lokalcenter Kildegården, Skanderborg
 • Lokalcenter Præstehaven, Hørning
 • Lokalcenter Tjørnehaven, Galten
 • Lokalcenter Ryvang, Ry

Praktiserende fysioterapeuter i

 • Skanderborg
 • Hørning
 • Galten
 • Ry
 • Låsby

Børnefysioterapeuterne

Det vil fremgå af brevet, hvilke tilbud du kan vælge imellem.

For nogle diagnosegrupper er der ikke frit valg, men man tildeles et genoptræningssted.
Der kan også være genoptræningsforløb, hvor kommunen på forhånd tildeler borgeren et genoptræningssted for at opnå et hensigtsmæssigt genoptræningsforløb.
Det er set i forhold til borgerens samlede forløb, terapeutiske kompetencer og tværfaglige samarbejde.

Når kommunen har modtaget din genoptræningsplan fra hospitalet, sender vi et brev til din e-Boks om mulige genoptræningssteder, eller hvor du tilbydes træning.
Tilbydes du frit valg, bedes du kontakte genoptræningsvisitationen.
Genoptræningsplanen sendes til stedet, som derefter kan kontakts og aftales tid med.

Hvem er berettiget til en genoptræningsplan?

Det vurderer sygehuslægen.
Det sker ud fra, om du under indlæggelsen har mistet fysiske funktioner, som vil kunne blive bedre med genoptræning hos en ergo- eller fysioterapeut.

Det er sygehuslægen,

 • der skal vurdere, om der er et behov for en genoptræningsplan
 • der har ansvaret for, at den bliver lavet
 • der afgør, om genoptræning skal foregå i kommunen eller på hospitalet

Hvad koster det?

Det er gratis for dig at få genoptræning, hvis du har en genoptræningsplan.
Uanset hvor du skal genoptræne.

Kontakt

Al henvendelse angående genoptræning i kommunen rettes til genoptræningsvisitationen:

 • Lisbet Birkelund Schjødt, teamleder
 • Vibeke Ahnfeldt, genoptræningskonsulent 

Genoptræningskonsulenterne kan træffes på tlf. nr. 8794 7884

Tina Fleischer, Sundhedssekretær
Sundhedssekretæren kan kontaktes på tlf. nr.  8794 7892
Træffetid:
Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: 08:30 - 13.00, lukket om onsdagen.
E-mail: genoptraeningsplan@skanderborg.dk

Kørsel til genoptræning efter sygehusindlæggelse

Er du visiteret til genoptræning efter udskrivning fra et hospital, og har du modtaget en genoptræningsplan fra hospitalet, kan du bevilges kørsel eller få kørselsgodtgørelse ved benyttelse af egen bil.
Som hovedregel skal du selv sørge for transport til genoptræningsstedet, men for at få bevilget kørsel eller kørselsgodtgørelse, skal du opfylde en af følgende betingelser:

 • Modtage pension efter de sociale pensionslove
 • Afstanden mellem din bopæl og genoptræningsstedet skal overstige 50 km
 • Din fysiske tilstand udelukker, at du kan benytte offentlige transportmidler
 • Dine udgifter skal overstiger kr. 60,00, dog kr. 25,00 for personer, der modtager sociale pensioner

Befordringsgodtgørelsen udgør den samlede udgift med det billigst forsvarlige befordringsmiddel.

Hvis du har brug for transport til genoptræningsstedet, skal du kontakte genoptræningsvisitationen på 8794 7892.

Rygkoordinator

Skanderborg Kommunes rygkoordinator rådgiver borgere om håndtering af rygproblematikker. Det kan bl.a. være vejledning om rehabiliterings- og træningsforløb, og det kan være støtte til at iværksætte relevante tiltag for den enkelte.

Rådgivningen foregår telefonisk eller ved, at borgeren mødes med rygkoordinatoren.

Rygkoordinatoren kan også være forløbskoordinator for borgere med komplekse rygproblematikker, hvor der er et særligt behov for en tværfaglig koordinering med rygproblematikkerne i fokus.

Derudover har rygkoordinatoren mulighed for at vejlede interne og eksterne samarbejdspartnere vedrørende håndtering og støtte til borgere med rygproblematikker generelt.

Kontakt:

Vibeke Ahnfeldt, rygkoordinator

Telefon: 8794 7415

Telefon: 2138 6512

E-mail: Vibeke.ahnfeldt@skanderborg.dk

 

Læs mere:

Pjecen: Lær at tackle kroniske smerter (pdf)

Pjecen: Hold ryggen rask (pdf)

Vederlagsfri fysioterapi

Praktiserende læge kan henvise børn og voksne til gratis (vederlagsfri) fysioterapi, som opfylder Sundhedsstyrelsens kriterier.

Hvem henvender tilbuddet sig til?

Du kan få vederlagsfri behandling hos fysioterapeut, hvis du har et svært fysisk handicap, eller du har funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom.

Vederlagsfri fysioterapi kræver en lægehenvisning og forudsætter, at du opfylder en række betingelser.
 
De typiske diagnosegrupper omfatter:

 • medfødte eller arvelige lidelser
 • erhvervede neurologiske sygdomme
 • fysisk handicap som følge af ulykke
 • nedsættelse af led og/eller muskelfunktion som følge af inflammatoriske gigtsygdomme

Hvad indeholder tilbuddet?

Formålet med fysioterapien er at forbedre funktioner, vedligeholde funktioner eller forsinke forringelse af funktioner.

Fysioterapien kan foregå individuelt, på hold eller eventuelt som en kombination af begge.
Fysioterapeuten og den henvisende læge vurderer i fællesskab, hvilket tilbud der er relevant for dig.

Tilbuddet omfatter også ride-fysioterapi på hold, hvis din læge vurderer, at du vil få gavn heraf.

Hvordan foregår det?

Din læge skriver en henvisning til dig, hvis du er omfattet af ovenstående kriterier.

Du kan efterfølgende modtage gratis fysioterapi hos privat praktiserende fysioterapeuter, der har overenskomst med sygesikringen.

Læs mere

Vejledning om adgang til vederlagsfri fysioterapi 

Genoptræning

For de fleste mennesker er det gode liv lig med en hverdag fyldt med frihed, overskud og aktivitet.

Det skal ulykke og sygdom ikke sætte en stopper for.

Få derfor træning i at komme videre.

Læs mere om vores tilbud om genoptræning ved at klikke i menuen til højre.

 

Erhvervet hjerneskade

En erhvervet hjerneskade er en skade i hjernen, der opstår på grund af sygdom eller ulykke. Følgerne af en hjerneskade kan gribe ind i flere områder af livet.

Ud over fysiske, mentale og følelsesmæssige ændringer, kan dit sociale og arbejdsmæssige liv også blive ramt. Følgerne af en hjerneskade kan derfor gribe ind i flere områder af livet.

I starten er det hospitalet, der skal tage sig af din hjerneskade og dens følger. Herefter skal kommunen koordinere et forløb, der hjælper dig med at få de tabte færdigheder og et godt liv tilbage. Det kræver et nært samspil mellem hospitalet, din egen læge og din kommune. Og det kræver al den støtte, du kan få fra dine pårørende.

I en kommune som Skanderborg vil der ca. være 180 borgere, som bliver ramt, heraf vil ca. 105 være under 65, og ca. 3 vil være under 18 år.

Ved at klikke på trekanten i nedenstående film kan du få information om hvilke faser, du typisk vil komme igennem, hvis du har fået en hjerneskade.

Livet efter en hjerneskade

Mange mennesker kommer sig godt efter en hjerneskade.

Her kan du møde Rasmus, som fortæller om sit forløb:

Hjerneskadekoordinator

Skanderborg Kommunes hjerneskadekoordinatorer hjælper dig med at:

 • Koordinere indsatser
 • Vejlede om relevante indsatser
 • Kontakte, formidle og deltage i møder med involverede instanser

Kontakt

Irma Edqvist, hjerneskadekoordinator

Telefon: 2343 7742

E-mail:irma.edqvist@skanderborg.dk

Rikke Meyer Richter, hjerneskadekoordinator

Telefon: 2118 7393

E-mail: rikke.richter@skanderborg.dk

Mere viden om hjerneskade

Hjerneskader kan give fysiske følger som f.eks. nedsat kraft i muskler og føleforstyrrelser, men der kan også være mentale følger f.eks. udtalt træthed, nedsat hukommelse, problemer med at danne overblik eller problemer med at tale eller forstå, hvad andre siger.

Har du som pårørende eller hjerneskaderamt brug for at søge viden om hjerneskade, er der flere muligheder.

Du kan gå på nettet og læse mere, f.eks. på

Du kan også bestille nogle af de pjecer, som er udgivet af bl.a. brugerorganisationerne Hjernesagen og Hjerneskadeforeningen.

Se mere på disse hjemmesider:

Behov for psykologhjælp ved hjerneskade?

Hvis der er behov for at arbejde med de psykologiske følger af, at man selv eller en pårørende har været i livsfare og måske fået blivende følger af en hjerneskade, kan man via egen læge få en henvisning til 12 timers psykologsamtaler.

Lider man af angst eller depression, kan man få helt op til 24 timers psykologsamtaler.

Samtalerne skal finde sted hos en psykolog, som har aftale med sygesikringen, dvs. at psykologen har det, som hedder et ’ydernummer’.

Du kan læse mere om muligheden for tilskud til psykolog:

På samme hjemmeside kan du få hjælp til at finde en psykolog.

Flere har mulighed for tilskud eller fuld betaling af psykolog, hvis de har en sundhedsforsikring.

Nye regler fra år 2012 betyder, at personer

 • som lider af depression eller angst
 • er over 38 år samt
 • medlem af Sygeforsikringen Danmark

også har mulighed for at blive henvist til psykolog og få 200 kr. i tilskud pr. samtale fra sygeforsikringen.

Her kan alle autoriserede psykologer benyttes.

Behov for at finde sammen med andre i samme situation?

Hvis du som hjerneskaderamt eller pårørende ønsker at møde andre i samme situation, kan brugerorganisationerne Hjerneskadeforeningen og HjerneSagen måske være noget for dig.

Hjerneskadeforeningens lokalforening i Aarhus dækker Skanderborg området.

HjerneSagen har en lokalforening, som dækker Silkeborg og Skanderborg Kommune.

Også samtaleforummet www.hjerneskadet.dk kan være noget for dig, som leder efter andre i samme situation.

Unge (mellem 16 og 35 år) med erhvervet hjerneskade mødes i foreningen Hovedtropperne.

Børn af forældre, som er blevet ramt af en hjerneskade, kan finde andre børn og unge via facebookgruppen Hjernespiren under HjerneSagen.

Specialvejlederteamet

Læs på denne side om:

 • Lovgrundlag
 • Målet med indsatsen
 • Målgruppe for støtte
 • Specialvejlederteamets tilbud
 • Procedure for at få bevilget støtten
 • Kontakt
Åbn alle
 • Lovgrundlag
 • Målet med indsatsen
 • Målgruppe for støtte
 • Specialvejlederteamets tilbud
 • Procedure for at få bevilget støtten
 • Kontakt

Kontakt Sundhedsfremme

Sundhedsfremme Skanderborg
Fagsekretariatet Beskæftigelse og Sundhed

Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

 

E-mail sundhedsfremme@skanderborg.dk

Sikker e-mail til kommunen (e-mails med personfølsomme oplysninger) kan du sende via din digitale postkasse på Borger.dk:

www.borger.dk/post

Tlf. 8794 7892

Telefontid:
Mandag og tirsdag 8.30 - 13.00
Onsdag: Lukket
Torsdag og fredag 8.30 - 13.00

 

Åbningstid:
Mandag og tirsdag 10.00 - 13.00
Onsdag: Kun åbent for borgere med aftale
Torsdag: 10.00 - 17.00
Fredag: 10.00 - 13.00