Menu Søg

Sådan får du pleje og praktisk hjælp

Hvis du får et midlertidig eller varigt behov for hjælp på grund af varigt fysisk eller psykisk handicap - eller på grund af særlige sociale problemer - kan du søge hjælp til pleje eller praktiske opgaver.

Du kan få hjælp, uanset om du bor alene, i eget hus, i bofællesskab, i plejebolig eller andet.

Ældre og Handicapafdelingen afgør ud fra en samlet vurdering af dit behov, hvilken hjælp du kan få. 

Kontakt

Når du har brug for hjælp i hverdagen, skal du kontakte Fagsekretariatet for Ældre og Handicap.

Se kontaktoplysningerne nederst på siden.

Vil du vide mere?

Åbn alle
 • Hvad kan jeg få hjælp til?
 • Du kan ikke få hjælp til
 • Hvor meget hjælp kan jeg få?
 • Kan jeg selv vælge leverandør?
 • Du har mulighed for at ændre hjælpen
 • Hvordan aflyser jeg hjemmehjælp?
 • Kan jeg få hjemmehjælp i ferien?
 • Hvad koster det?
 • Kan jeg klage?
 • Kvalitetsstandarder

Klippekort til ekstra hjemmehjælp

Sådan får du klippekort

Hvis du kan genkende dig selv i følgende kriterier

 • Hvis du ikke har et netværk tæt på og kontakten ikke er jævnligt.
 • Hvis du er Psykisk sårbare
 • Hvis du er ensom

Sundhedsfremmende kriterier:

 • Hvis du har fysiske/psykiske udfordringer udover almindelig daglig livsførelse.
 • Hvis du har behov for at blive motiveret til frisk luft og udeliv- gåture- cykelture- sociale arrangementer, hvor man er ledsaget af sundhedsfagligt personale.
 • Du skal være motiveret til at modtage klippekort – deltagende i eget liv og derfor aktiv deltagende uanset funktionsniveau.

Hvis du bliver bevilget hjælp, betyder det, at du får en ½ time én gang om ugen til selvvalgt aktivitet.


Hvordan bruger jeg klippekortet?

Du aftaler selv med hjemmehjælpen, hvad din klippekortstid skal bruges til.

Det kan være aktiviteter i og uden for hjemmet, som eks madlavning, hyggesnak eller besøg hos venner eller familie.

Aktiviteten skal foregår fra om formiddagen og afsluttes inden kl. 17 på hverdage.

Du kan vælge at bruge et klip 30 minutter om ugen, eller du kan samle flere klip. Du kan højest spare op til 3 timers samlet hjælp hver 6. uge.

 

Hvad skal du være opmærksom på?

Medarbejderne må ikke hjælpe dig op og ned af trapper.

Du kan ikke vælge at få løst håndværksmæssige opgaver, havearbejde eller vinduespudsning.

 

Hvad koster det?

Du skal ikke betale for hjælpen.

Ønsker du at tiden skal bruges til aktiviteter uden for hjemmet, skal du selv betale for transport og evt. forplejning (evt. kaffe og entré)


Ønsker du at søge om klippekort, kan du kontakte Ældre og Handicap.

Få hjælp til problemer med inkontinens


Kontakt kontinensteamet

Fysioterapeut Marianne Andersen

Sygeplejerske Bodil Sieron

Husk altid at oplyse:
Navn, cpr. nr., adresse samt et telefonnummer, hvor vi kan henvende os, hvis der er brug for flere oplysninger.

Hvilken hjælp kan du få?

Har du inkontinensproblemer kan kontinensteamet hjælpe. Hjælpen omfatter blandt andet en samtale med en fysioterapeut/sygeplejerske, vurdering af væskeindtagelse og udskillelse og vurdering af bækkenbundens muskelstyrke/knibefunktion.

I dialog med dig iværksætter vi en behandling. Du får information, vejledning, træning, og vi ser på et eventuelt behov for hjælpemidler.

Hvem kan henvende sig?

 • Hvis du bor i Skanderborg Kommune og har problemer med at holde på vand og/eller afføring eller har andre vandladningsproblemer.
 • Pårørende til borgere, der ikke selv kan/har mulighed for at kontakte os.
 • Personale inden for plejesektoren, læger og hospitaler.

Kan du få hjælpemidler?

Har du midlertidige inkontinensproblemer, skal du selv købe de nødvendige produkter.

Det er kontinensteamet, som vurderer, om du kan få bevilget et hjælpemiddel.

Betingelserne for at du kan få et hjælpemiddel er, at du har en varig funktionsnedsættelse, og at hjælpemidlet:

 • i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne
 • i væsentlig grad vil lette den daglige tilværelse i hjemmet, eller
 • er nødvendigt for, at du kan udøve et erhverv.

Du kan få hjælp til at anskaffe det bedst egnede og billigste hjælpemiddel.

Find yderligere oplysninger om hjælpemidler (nyt vindue).


Læs mere

Vil du passe et døende familiemedlem eller ven?

Vil du passe et nært familiemedlem eller en ven, der ønsker at dø i eget hjem, kan du søge om plejevederlag.

Hvad er betingelserne for at få plejevederlag?

 • En læge har vurderet, at der fremover er tale om lindrende behandling og pleje af den syge, og at levetiden er kort (vejledende varighed er 2-6 måneder, eventuelt længere).
 • Den syge har ikke et nødvendigt behov for hospitalsophold.
 • Den syge må ikke bo på plejehjem, i plejebolig, på hospice eller lignende, hvor plejen varetages af døgnpersonale.
 • Du og din nærtstående er enige om pleje- og pasningsopgaven.

Plejevederlag kan udbetales, så længe betingelserne er opfyldt.

Vil du vide mere?

Læs folderen Plejeorlov - information til borgerne (pdf - åbner i nyt vindue)

Ønsker du at passe nærtstående? 

Ønsker du at passe en nærtstående i hjemmet, kan kommunen ansætte dig med løn i op til seks måneder.
Din nærtstående skal have brug for pasning på grund af langvarig eller kronisk lidelse.

Hvem kan passe en nærtstående?

 • Du skal være pårørende, fx barn, ægtefælle, samlever eller forældre. Din tilknytning skal være så tæt, at det er oplagt, at du varetager pasningen.

Sådan søger du om at passe nærtstående

Hvad skal der til for at blive ansat?

 • Din nærtstående skal have betydelig, varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne på grund af langvarig eller kronisk lidelse.
 • Alternativ til pasning i hjemmet er døgnophold uden for hjemmet.
 • Plejebehovet svarer til et fuldtidsarbejde.
 • Ansættelse af pårørende til pasning af nærtstående kan kun ske en gang, og andre pårørende kan ikke efterfølgende ansættes.
 • Der skal være enighed imellem parterne om pasningen. Kommunen skal vurdere, at der ikke er noget afgørende, der taler imod ansættelse.
 • Du skal have tilknytning til arbejdsmarkedet for at kunne benytte dig af muligheden for at passe en nærtstående.

Orlov til pårørende

Du har ret til orlov fra dit arbejde i den periode, hvor du er ansat.

Hvordan er ansættelsesforholdene?

 • Som pårørende ansættes du af den kommune, hvor din nærtstående bor.
 • Kommunen har arbejdsgiveransvaret, og der indgås en ansættelsesaftale.
 • Lønnen reguleres årligt.

Hvad er ansættelsesperioden?

 • Ansættelsen kan højst vare seks måneder.
 • Ansættelsesperioden kan opdeles i to perioder af indtil tre måneders varighed.
 • Hvis perioden er på mindre end tre måneders varighed, kan det ikke efterfølgende ændres.

Vil du vide mere?

Vejledning, støtte og hjælp til demente og pårørende til demente

For dig, der lever med demens, eller for dig som pårørende, kan sygdommen have store konsekvenser for alle aspekter af livet.

Sådan får du hjælp

Du er velkommen til at kontakte en demenskoordinator enten som borger, pårørende eller samarbejdspartner for at få vejledning, støtte og hjælp - eller har brug for en som lytter

Inge Tranholm på
Tlf: 2066 1936 
E-mail: inge.tranholm@skanderborg.dk

Jytte Elleby
Tlf. 2052 3025 
E-mail: jytte.elleby@skanderborg.dk

Diagnosen demens giver ikke i sig selv ret til bestemte kommunale ydelser. Om du kan henvises til tilbud afhænger af din tilstand og dit behov for hjælp. Begge dele bliver vurderet individuelt af en visitator. Du kan kontakte en visitator på tlf. 87 94 78 50 eller e-mail: visitationen@skanderborg.dk

Sådan kan du få en lettere hverdag

 • Vær åben om de problemer, der opstår og tag imod hjælp og støtte fra familie og venner.
 • Søg professionel hjælp tidligt i forløbet og få hjælp til strukturering af hverdagen og mulighed for aflastning.
 • Få dig en struktureret, forudsigelig og fortsat aktiv hverdag. Det kan være med til at øge din trivsel i hverdagen på trods af sygdommen.

Særlige tilbud for personer med demens

Vil du vide mere?

Åbn alle
 • Eksempler på spørgsmål du kan stille demenskoordinator

Kan du få tilbudt opsøgende og forebyggende hjemmebesøg?

 • ​Vi tilbyder opsøgende hjemmebesøg til dig, som er fyldt 65 år, bor alene og oplever særlige udfordringer i hverdagen.
 • Vi tilbyder et forebyggende hjemmebesøg til dig, som ikke modtager anden hjælp i det år, du fylder 75.
 • Vi tilbyder et årligt hjemmebesøg til dig, som er fyldt 80 år og som ikke modtager anden hjælp fra kommunen.

Kontakt forebyggende medarbejder i dit område

Du kan kontakte de forebyggende medarbejdere på telefon eller mail.

Se kontaktoplysninger for Fagsekretariatet Ældre og Handicap nederst på siden.
 

Hvem kommer på besøg?

Det er en medarbejder fra kommunen, som har faglig viden om sundhed og sociale forhold, der besøger dig. Den kommunale medarbejder, du taler med, har tavshedspligt.

Hvad er et forebyggende hjemmebesøg?

Under et opsøgende eller forebyggende hjemmebesøg har vi mulighed for at tale om, hvordan du har det, hvordan du klarer dagligdagen samt aktivitets- og støttemuligheder i kommunen.

Det er frivilligt, om du ønsker et besøg, ligesom det er frivilligt, hvad du ønsker at tale om under besøget.

Læs kvalitetsstandarterne for opsøgende og forebyggende hjemmebesøg

 

De forebyggende hjemmebesøg varetages af: 

Anmeld en skade

 • Er du kommet til skade, eller er der sket skade på dine ting?
 • Mener du at Skanderborg Kommune er ansvarlig for den skade, der er sket?

Hvis du kan svar ja til begge spørgsmål, så har du mulighed for at anmelde en ansvarsskade til kommunens forsikringsteam.

Anmeld skaden via elektronisk blanket

Kontakt Ældre og Handicap

Fagsekretariatet Ældre og Handicap

Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg

 

E-mail: aeldreoghandicap@skanderborg.dk
 

Sikker e-mail til kommunen (e-mails med personfølsomme oplysninger) sendes via din digitale postkasse på Borger.dk:

www.borger.dk/post

Tlf. 8794 7850

 

Telefontid:
Mandag og tirsdag 8.30 - 13.00
Onsdag: Lukket
Torsdag og fredag 8.30 - 13.00

 

Åbningstid:
Mandag og tirsdag 8.30 - 13.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 10.00 - 17.00
Fredag: 10.00 - 13.00